TEMA: INTERNATIONELLT
nadja

Nadejda Andreev är 31 år och arbetar med forskning och undervisning vid Moldaviens vetenskapliga akademi.

För närvarande arbetar jag som forskare på Zoologiska institutet vid Moldaviens vetenskapliga akademi. Det huvudsakliga syftet med institutet är att bedriva forskning kring spridning, ekologi och bevarande av land- och sötvattenmollusker.

Jag har genomfört ett antal projekt inom området, varav ett syftade till att utvärdera möjligheterna för att odla sniglar, i detta fall vinbergssnäcka, i Moldavien. Vinbergssnäckan är starkt hotad i Moldavien, därför att den exploateras för export. Under 2004 fick jag bidrag från Rufford Maurice Laing Foundation i Storbritannien för att utveckla fältförsök inom projektet. Förhoppningsvis kommer kunskapen vi erhåller att bidra till att återställa och bevara den vilda populationen av arten.

Vid sidan av detta arbete undervisar jag och arbetar med ett pedagogisk projekt som finansieras av Curriculum Resource Centre, Central European University (Ungern). Projektet syftar till att utveckla och implementera en ny kurs och alternativa undervisningsansatser vid Moldova State University. Kursen är för magisterstudenter och ska ge kunskap och färdigheter om biologisk mångfald som ett instrument för att nå långsiktig balans mellan bevarande av biodiversitet och samhällsutveckling. Vidare studerar jag effektiviteten av alternativa undervisnings- och utvärderingsmetoder i högre utbildning.

Under hösten 2004 hade jag åter tillfälle att vistas vid CBM för att utveckla kursmaterial i dialog med erfarna utbildare.
Två års studier vid Centrum för biologisk mångfald gav mig massor av erfarenhet och kunskap. Först och främst har jag fått en bredare syn på forskning, tack vare innehållet i kurserna och underbara lärare. Jag kommer fortfarande ihåg min handledares synpunkt att de flesta av referenserna i mitt forskningsprojekt var relaterade till vinbergssnäcka och väldigt lite hänsyn hade tagits till andra källor. Jag stirrade mig blind på en art och såg inte helheten. Jag har också lärt mig att biodiversitet inte enbart är en fråga om miljö och natur, utan även en politisk fråga, vilket gjort mig mer medveten i arbetet med biodiversitets- och bevarandefrågor.

Utbildningen lärde mig vikten av att inte bli alltför specialiserad och gav mig nödvändiga färdigheter för att bli en bra forskare. En enskild art i sig kan innehålla en hel värld av biodiversitet, något som inte är möjligt att se vid första anblicken. Utbildningen gav många goda exempel på bevarande av biodiversitet på lokal nivå och aspekter på hållbart nyttjande såsom etiska och sociala principer.

Genom studierna vid CBM har jag förstått att det är genom samarbete som hållbara lösningar kan byggas. Utbildningen var min första erfarenhet av att arbeta i en kulturellt diversifierad miljö. I början var det svårt för oss studenter att hantera alla olika åsikter och begrepp, eftersom vi kom från så olika kulturella bak­grunder. Till slut förstod vi alla varandra, och även betydelsen av samarbete över gränser.

Under tiden jag tillbringade vid CBM fick jag också insikt i frågor som jag tidigare inte var medveten om, eller i alla fall inte ägnade någon tanke åt, såsom biodiversitet i jordbruket, bioprospektering samt sociala aspekter på bevarande av biodiversitet. All denna kunskap hjälper mig, eftersom mitt arbete idag inbegriper relationer och kommunikation med människor med olika bakgrund.