TEMA: INTERNATIONELLT
deshni2

Deshni Pillay jobbar med hotade arter i Sydafrika, där hon har initierat arbetet med en Sydafrikansk rödlista.

Mitt intresse för biologisk mångfald tog ordentlig fart när jag som student kom i kontakt med konventionen om biologisk mångfald och insåg dess betydelse för det globala samhället. Som biolog fascinerades jag av hur människans handlingar kunde förändra balansen i naturen och påverka naturresursernas hållbarhet.

Efter min grundutbildning i växtekologi och genetik, anställdes jag inom jordbrukssektorn som rådgivare i frågor kring lämpliga metoder för att bekämpa skadedjur och sjukdomar inom jordbruket. Jag blev mer och mer intresserad av jordbrukets och andra industriers påverkan på miljön och erhöll ett stipendium från Svenska institutet och STINT för att studera till en internationell magsiterexamen i biologi vid CBM.

Efter avslutade studier vid CBM, började jag arbeta som forskare vid the South African National Biodiversity Institute (SANBI) för att sammanställa en rödlista för sydafrikanska växter. Mitt möte med ArtDatabanken och den svenska rödlistan har gett mig värdefull kunskap för mitt eget arbete och den egna karriären. Jag arbetar inom programmet Threatened Species Programme, ett projekt finansierat av NORAD. Arbetsgruppen arbetar med att uppskatta hotbilden (urbanisering, jordbruk, insamling, handel och alternativ markanvändning) för olika arter. För tillfället arbetar vi med växter, men i framtiden kommer även hotbilden mot biologisk mångfald i stort att analyseras i syfte att ställa samman en rödlista för landets samtliga arter. En del av mitt arbete innebär att jag jobbar i nära samarbete med forskare och taxonomer för att samla information om fördelning, ekologi och bevarande av särskilda arter. Den insamlade informationen används sedan för att genomföra sårbarhetsanalyser för enskilda arter.

Mina studier vid CBM:s magisterprogram har haft stor betydelse för mig. Utbildningens kvalitet var hög. Principer för bevarande och förmåga att kritiskt analysera och debattera aktuella frågor var viktiga inslag, vilka berördes kontinuerligt under hela utbildningen. Kursens innehåll var relevant, spännande, stimulerande och illustrerades med aktuella exempel. Jag har i mycket stor utsträckning kunnat implementera den kunskap och de färdigheter jag erhöll från utbildningen i mitt nuvarande arbete och upplever därför att jag har fått möjlighet att påverka bevarandet av biologisk mångfald i Sydafrika.