TEMA: INTERNATIONELLTSveriges största bokprojekt och utbildning av nya taxonomer är en del av de uppgifter som väntar ArtDatabanken efter höstens budgettillskott.

De senaste årens budgetförstärkningar till ArtDatabanken har gällt det Svenska Artprojektet. Det övergripande uppdraget är att inom tjugo år undersöka vilka flercelliga arter (över 50 000) som finns i Sverige och att vetenskapligt reda ut hur dessa känns igen och kan skiljas åt. Dessutom ska 30 000 av arterna  beskrivas och illustreras i ett populärvetenskapligt bokverk vid namn Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Uppdraget är logistiskt en stor utmaning och sträcker sig från att utbilda en ny kader av taxonomer (experter som klassificerar arter) till att genomföra ett stort folkbildningsprojekt.

Taxonomisk forskning

Utforskandet och beskrivandet av arterna sker i första hand vid landets universitet och museer genom anslag från ArtDatabanken. Men även andra artexperter och utländska forskare deltar på olika sätt. Det finns också planer på att starta en forskarskola i taxonomi. 

Många organismgrupper har aldrig eller i mycket begränsad omfattning inventerats i Sverige. Därför krävs även omfattande insamling av material till forskarna. Naturhistoriska riksmuseet har fått i uppdrag att samordna en storskalig inventering av tvåvingar (flugor och myggor) och steklar, vilka tillsammans utgör mer än 40 % av landets alla djurarter. Här hjälper frivilliga entusiaster till att under tre år sköta och regelbundet tömma insektfällor på 60 platser runt om i landet. 

I samarbete med Naturvårdsverket och Göteborgs universitets marina forskningscentrum inventeras under 2004–2005 den marina faunan på utvalda platser längs västkusten. Genom budgettillskottet kommer dessa marina inventeringar att mer systematiskt kunna utvidgas från och med 2006.

Det insamlade materialet ska sorteras, etiketteras, registreras, distribueras och slutligen härbärgeras. Samtidigt behöver både taxonomer och illustratörer till Nationalnyckeln tillgång till redan befintligt material i museisamlingarna. Det ställer stora krav på våra biologiska museer som idag är underbemannade och ofta lider av akut medelsbrist. Från och med 2005 har därför ArtDatabanken fått 20 miljoner per år att fördela till museerna i väntan på en mer permanent lösning av deras finansiering. 

Nationalnyckeln

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna blir en bokserie som kommer att omfatta över 100 volymer och är därmed Sveriges genom tiderna största bokprojekt. Vackra, detaljrika och korrekta färgillustrationer kompletteras med utbredningskartor, beskrivningar av utseende och levnadssätt samt illustrerade bestämningsnycklar. Den bärande idén bakom detta är att göra Sveriges flora och fauna tillgänglig för svenska folket – från gymnasister, naturintresserad allmänhet och markägare till naturvårdare och biologer. 

Närmare trettio författare och nio illustratörer är i full gång med produktionen av de första banden. I slutet av april 2005 presenteras första volymen som behandlar Nordens alla dagfjärilar. Därefter följer mångfotingar och akrokarpa (ogrenade) mossor och snart nog även blomflugor, svärmare och spinnare, småfjärilar, parasitflugor och vildbin. Sen ska det rulla på med ett halvdussin böcker per år med svampar, lavar, fiskar, snäckor, och så vidare. Tack vare att regering och riksdag insett det stora värdet av detta folkbildningsprojekt och att projektet inte är kommersiellt kommer böckerna att kunna säljas till mycket förmånliga priser. Vill man ha alla volymerna tillkommer förstås kostnaden för två nya bokhyllor.

Ny rödlista

Trots en kraftig expansion har basverksamheten med att bedöma tillståndet för landets flora och fauna successivt fördjupats och intensifierats. Just nu är arbetet inne i slutfasen av 2005 års rödlista. Det har varit två intensiva år där 100 artspecialister i 15 expertkommittéer bedömt statusen för ca 20 000 arter enligt internationella rödlistningskriterier. Resultatet kommer att publiceras den 11 maj 2005. 

Databaser

Alla rödlistningsbedömningar med dess många kriterier lagras i en rödlistedatabas. Våra övriga databaser, speciellt observationsdatabasen, har utgjort grunden för mycket av just rödlistningsbedömningarna. Observationsdatabasen utvecklas och växer ständigt och innehåller idag över 800 000 poster. 

Under 2004 tog ArtDatabanken även över ansvaret för Artportalen, en webplats för svensk artinformation. I Artportalen kan man idag via internet rapportera – och själv studera – observationer av fåglar, fjärilar, kärlväxter och svampar. Portalen kommer successivt att byggas ut så att den täcker en rad andra grupper, inklusive egna ingångar för rödlistade och för invasiva arter. 

Artportal, rödlistor och Svenska artprojektet förutsätter tillgång till en vederhäftig lista över Sveriges arter och deras klassi­fikation. ArtDatabanken arbetar därför på en så kallad dynamisk taxadatabas som så småningom blir tillgänglig för alla via internet. Så långt det är möjligt kommer den att samordnas med motsvarande listor internationellt.

ArtDatabankens artfaktadatabaser med sökbar information om rödlistade arters levnadssätt, åtgärdsbehov och utbredning, byggs kontinuerligt ut. Valda delar av sådana artfakta presenteras i de ekologiska katalogerna. 

Genom samkörning av observations- och artfaktadatabaserna kan mycket intressanta och naturvårdsrelevanta analyser göras. På detta sätt har exempelvis analyser gjorts åt Naturvårdsverket för att identifiera var i landet man bör prioritera reservatsbildning om man vill ha största möjliga positiva effekt för rödlistade arter.

Natura 2000

Naturvårdsverket har uppdragit åt ArtDatabanken att vara datavärd för den stora basinventeringen, som inventerar alla Natura 2000-områden och andra skyddade områden i landet på de arter och habitat som är förtecknade i EU:s habitatdirektiv. I uppdraget ingår även att ge stöd åt inventerarna och att mera precist definiera habitaten.

Åtgärdsprogram

För en del arter är inte generella bevarandeinsatser  som reservatbildning och miljöstöd tillräckligt. Naturvårdsverket har därför särskilda åtgärdsprogram inriktade på sådana arter. ArtDatabanken fick i uppdrag att göra en prioriteringslista över arter som behöver artinriktade insatser, särskilt för de arter där Sverige har ett speciellt stort ansvar i ett internationellt perspektiv. Naturvårdsverket finansierar  även en tjänst vid ArtDatabanken som ska fungera som expertstöd till ansvariga vid landets länsstyrelser som arbetar med åtgärdsprogrammen.

Nationalnyckeln.

Nationalnyckeln är Sveriges genom tiderna största bokverk. När den är färdigställd om 20 år kommer den att omfatta 120 band och behandla över 30 000 arter.

ArtDatabankens databaser

Rödlistedatabasen: Information och klassningar av rödlistade arter
Artfaktadatabasen: Ekologisk artinformation
Veddatabasen: Ekologisk information om vedlevande arter
Observationsdatabasen: Inrapporterade fyndplatser för rödlistade arter
Dynamisk taxadatabas: Artlista med namninformation
Artportalen: Webbplats för rapportering av artfynd