TEMA: KOMMUNAL NATURVÅRD

Nytt regeringsuppdrag för CBM

Miljödepartementet har gett CBM i uppdrag att utreda Sveriges genomförande av följande delar av konventionen om biologisk mångfald:

  1. Främmande arter och genotyper (artikel 8h)
  2. Traditionell kunskap för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald (artikel 8j)
  3. Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Detta är tre känsliga delar av konventionen som successivt har utvecklats under de olika partsmöten som har hållits sedan mötet i Rio 1992. Utredningen ska vara klar 1 november 2003.

Tysk motsvarighet till CBM öppnat

Den tyska myndigheten för livsmedels- och jordbruksfrågor inrättade under våren ett informationscentrum för biologisk mångfald. Det är före detta informationscentrat för genetiska resurser som under åren alltmer har inriktats mot bevarande av biologisk mångfald. Nu har det döpts om till Informationszentrum Biologische Vielfalt = IBV. Man poängterar att naturvård är en viktig uppgift för de areella näringar som nyttjar landets biologiska resurser och att man måste sträva efter ett hållbart nyttjande både vad gäller vilda och domesticerade resurser. IBVs uppgift är att informera och underlätta forskning kring biologisk mångfald och dess nyttjande.

Nära skogar mest populära

Skogar som ligger inom promenadavstånd från den egna bostaden är populära utflyktsmål. När avståndet mellan bostad och närmaste skogsområde överskrider två kilometer, minskar antalet skogsbesök drastiskt. Resultaten grundar sig på en brevenkät om friluftsliv, gjord av Lisa Hörnsten, SLU. Hennes avhandling beskriver också hur svenskars relation till naturen har förändrats över en tjugoårsperiod. Den visar att svenskar fortfarande har en nära relation till naturen, men idag används skogen mer för rekrekation och mindre för bärplockning än för tjugo år sedan.

Stadsskogar i EUfokus

Ett europeiskt kompetenscentrum för urbant skogsbruk öppnades formellt i januari 2001. Det är SLUinstitutionerna för landskapsplanering resp. sydsvensk skogsvetenskap som tillsammans med det danska ”Center for Skov, Landskab og Planlægning” ska leda centrats forskning om användning, plane-ring, utformning och förvaltning av skog och strövområden kring våra samhällen. Ett av de större problemen för planerarna är att ta reda på vilka skogar som allmänheten vill ha. Genom GIS-teknik kan man åskådliggöra olika förslag, så att användarna lättare kan värdera dem. Men datateknik kan inte ersätta den personliga kontakten vid möten mellan skogens användare och förvaltare. Läs mer i Gröna Fakta 1/01 ”Form och design i skötsel av stadens skog” från Movium, SLU.

Källa

Notiser ifrån SLU