Öppet forum med rubriken Naturen – en resurs för framtidens kommun? är en del av en informationssatsning som IEH (Statens institut för ekologisk hållbarhet) och CBM bedriver. I arbetet med forumet deltog även Svenska kommunförbundet, Naturvårdsverket, Boverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.
TEMA: KOMMUNAL NATURVÅRD

Under två dagar i februari samlades drygt hundra personer i Nässjö för att diskutera naturens roll i kommunens utveckling och de svårigheter/möjligheter som finns inom kommunalt naturvårdsarbete. Mötet var ingen vanlig konferens med föreläsare utan ett så kallat öppet forum. Denna mötesform går ut på att deltagarna själva väljer ämnen som sedan diskuteras i grupper. Insikter och idéer som kom fram den första dagen försökte deltagarna under forumets andra dag omsätta i konkreta förslag och planer för fortsatt arbete.

Kreativa diskussioner

En majoritet av deltagarna kom från kommuner runt om i landet, men här fanns också folk från andra myndigheter, högskolevärlden, näringslivet och olika intresseorganisationer. Viktiga ämnen som många ville ta upp var information, finansiering, rollfördelning, dialog/delaktighet, pedagogik, opinionsbildning och rekreation/turism. Ett av de inledande gruppsamtalen hade rubriken ”Hur kan beslutsfattare övertygas om att naturen är en framgångsfaktor?”. Idéerna och förslagen som kom fram där var:

 • Lyft fram att naturvård skapar mervärden.
 • Koppla argumenten till: Ekosystemtjänster, Hälsa och välbefinnande (folkhälsa) & Kommunens (ekonomiska t.ex.) utveckling.
 • Argumentera positivt (”För…”).
 • Information till invånarna (förmedla fakta om värdena).
 • Involvera lokala grupper och föreningar.
 • Skapa opinion och allianser.
 • Gör politikerna delaktiga.
 • Ta ut politikerna i naturen.
 • Involvera andra förvaltningar.
 • Visa upp konkreta resultat.
 • Visa på (samhälls-)ekonomiska vinster.

Alla samtalsgrupper fick göra väggtidningar där resultat och idéer fanns på pränt och kunde läsas av forumets övriga deltagare.

Handlingsplaner

121 personers idéer, 39 samtalsgrupper och 28 olika samtalsämnen ledde så småningom fram till tio konkreta handlingsplaner inom följande områden:

 • Nya gröna jobb i skogen
 • Naturresurser som lokal produktion
 • Kommunens roll för ökat naturbete
 • Naturen som pedagogisk resurs
 • Ökad tillgänglighet till naturen
 • Tätortsmiljöerna – en pusselbit i ekokommunen Hedemora
 • Skapa opinion för naturvård m.m.
 • Miljömålsarbete
 • Kommunalt naturvårdsprogram
 • Biosfärområden

Utifrån ovanstående handlingsplaner bildades flera arbetsgrupper som arbetar vidare inom sina områden. En av handlingsplanerna handlade om hur man ska göra för att få fler kommuner att göra naturvårdsprogram. Gruppen bestämde sig för att:

 • Skapa nätverk för att stödja kommuner i arbetet med naturvårdsprogram.
 • Kontakta kommunförbundet för att det ska initiera frågan regionalt.
 • Kommunerna ska kräva av länsstyrelserna att de stöder arbetet!
 • Naturvårdsprogrammet i kommunerna ska vara ett aktivt dokument med medborgarinflytande.

Nätverk via e-post

Ett annat konkret resultat var att ett nytt e-postnätverk drog igång för alla som är intresserade av naturvård på kommunal nivå. Här kan du på ett enkelt sätt starta en dialog runt ämnen som intresserar dig, du kan ställa frågor och söka kontaktpersoner samt inte minst utnyttja nätverket till att nå ut med intressant information – om konferenser, nya rapporter, projekt eller annat du vill berätta om. Du kan gå med i nätverket via hemsidan www.ieh.se/naturvard/oppetforum. Där kan du också läsa mer om öppet forum samt följa arbetet i de olika arbetsgrupperna. Om du är intresserad av att delta i någon arbetsgrupp kontaktar du gruppens ansvarige.

Uppskattad arbetsmetod

Många var till en början tveksamma till det arbetssätt som öppet forum innebär, men betyget efteråt gav väl godkänt och hela 88 procent av deltagarna ville att öppet forum skulle återkomma om något år.