TEMA: NATURVÅRDENS POLITIKDen offentliga naturvården består av insatser som görs av stat, kommun och landsting. Det finns också en ideell naturvård, som drivs av föreningar och enskilda, liksom naturvård knuten till företag och enskilda jord- och skogsbruksföretag.

Med ”naturvårdsmyndigheter” avses olika centrala myndigheter, länsstyrelser och kommunala myndigheter. Staten är även en aktör inom naturvården i sin egenskap av ägare till stora arealer mark och vatten, inte minst skogsmark. Det statliga fastighetsinnehavet, inklusive i bolag som Sveaskog, ger stora möjligheter för staten när det gäller naturvård.

Vem gör vad i naturvården?

Målet för miljöpolitiken är fastlagd i sexton miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit. Dessa uttrycker var för sig, men även tillsammans, det miljötillstånd som vi ska ha uppnått till år 2025. Under vart och ett av dessa mål har riksdagen även fastställt ett stort antal delmål, samt preciserat när de ska vara uppnådda. De kan sägas utgöra etappmål på vägen mot att nå miljökvalitetsmålet. Flera av dessa mål innefattar biologisk mångfald och är relevanta för naturvården.

Riksdagen beslutar om lagar och om den årliga statsbudgeten, som bland annat innehåller de statliga anslagen till naturvården. Riksdagen lägger också fast naturvårdspolitiken genom att ta ställning till regeringens miljöpropositioner.

Regeringen lägger förslag till riksdagen och styr på olika sätt myndigheternas arbete. Behövs mer kunskap inom ett område, kan regeringen tillsätta en utredning. De olika sektorsmyndigheterna rapporterar till regeringen, som också kommunicerar med EU-kommissionen.

De statliga myndigheterna är regeringens myndigheter, och deras främsta uppgift är att genomföra regeringens politik. Naturvårdsverket är den nationella miljömyndigheten.

Sektorsansvar

Sedan ca 30 år är principen sektorsansvar och sektorsintegrering en hörnsten i den svenska miljöpolitiken. Det innebär att myndigheter, företag och organisationer inom olika samhällssektorer ska ta ansvar för miljö- och naturvårdsfrågor inom sina egna verksamhetsområden (se faktaruta).

Exempel på sektorsansvar är den nödvändiga anpassningen av uttaget av fisk så att fiskbestånden kan fortleva och, om så är nödvändigt, återhämta sig; och så att bifångst minimeras. Dessa åtgärder kan endast uppnås genom fiskesektorn. Ett annat exempel kan vara olika skogliga åtgärders påverkan på vattenmiljöer och livsmiljöer i skogen. Här har skogssektorn ett ansvar att anpassa åtgärder inom skogsbruket så att negativ påverkan på naturmiljön minimeras.

Regionalt – lokalt

På den regionala nivån (länen) har länsstyrelserna ett övergripande ansvar för det regionala natur- och kulturmiljövårdsarbetet, inklusive regionalt mål- och uppföljningsarbete.

Vattenmyndigheterna är fem relativt nya regionala myndigheter, som i sina respektive avrinningsdistrikt ansvarar för vattenförvaltningen, i linje med EU:s ramdirektiv för vatten.

Kommunerna har stora möjligheter att engagera sig i naturvårdsåtgärder genom att bilda kommunalt beslutade naturreservat, genomföra inventeringar, restaurera eller nyanlägga biotoper, eller driva lokala naturvårdsprojekt. Kommunerna har även en viktig roll när det gäller fysisk planering och att integrera kunskap om naturvård och upplevelser av natur i skola och barnomsorg.

Sammanfattningsvis kan man säga att situationen är ojämn när det gäller kommunernas engagemang i naturvård. Naturvård är, med undantag av det ansvar som följer av plan- och bygglagen rörande den fysiska planeringen, i allt väsentligt en frivillig uppgift för kommunerna.

I landet finns uppskattningsvis sju landstingskommunala ”stiftelser” för naturvård och friluftsliv, t.ex. Skärgårds- och Upplandsstiftelsen. Dessas arbete utgör ett ovärderligt bidrag till den offentliga naturvården. Därutöver finns i viss utsträckning landstingsfinansierade miljöfonder som utgör värdefulla finansieringsmöjligheter för naturvårdsåtgärder. Vissa kommuner har även kommunala naturvårdsstiftelser.

Naturvårdande uppgifter

Regeringen

Lägger förslag (propositioner) till riksdagen om lagar, statsbudget och miljöpolitik.
Kan också lämna skrivelser, dvs. dokument som inte innehåller specifika förslag, som riksdagen har att ta ställning till. Ett exempel är skrivelsen En samlad naturvårdspolitik (2002).
Beslutar om förordningar, t.ex. om områdesskydd, kopplat till olika lagar.
Styr de statliga myndigheterna genom instruktioner (myndighetens ”stående” arbetsuppgifter), årliga regleringsbrev som innehåller mål, återrapporteringskrav, uppdrag samt villkor om hur pengarna i olika anslag får användas.
Styr myndigheterna genom särskilda uppdrag.
Beslutar om förslag riktade till EU-kommissionen på områden som bör ingå i nätverket Natura 2000.
Kan tillsätta offentliga utredningar (SOU) om olika frågor i syfte att få fram ett offentligt underlag inför planerade propositioner eller skrivelser. Ett exempel är Kunskap om biologisk mångfald (SOU 2005:94).

Naturvårdsverket

Miljömålsansvarig myndighet för flertalet av de miljökvalitetsmål som har koppling till biologisk mångfald.
Granskar och utvärderar resultaten av miljömålsarbetet samt återrapporterar till Miljömålsrådet, som i sin tur återrapporterar till regeringen.
Ger vägledning till såväl andra myndigheter som företag, enskilda och kommuner om tillämpning av olika regler i lagar och förordningar, främst miljöbalken.
Föreslår på basis av förslag från länsstyrelserna till regeringen områden som bör ingå i nätverket Natura 2000.
Fördelar statliga medel vidare till framför allt länsstyrelserna, till exempelvis områdesskydd, skötsel av skyddade områden, arbete med artvisa åtgärdsprogram, kalkning och inventeringar.
Ansvarig myndighet för jakt- och viltförvaltningsfrågor samt för friluftsfrågor.
Utarbetar nationella strategier för områdesskydd.
Sammanställer resultat från landstäckande inventeringar.

Länsstyrelserna

Beslutar om natur- eller kulturreservat, naturminnen, djur- och växtskyddsområden och biotopskydd på annan mark än skogsmark.
Ansvarar för förvaltningen av skyddade områden. Den praktiska skötseln utförs dock i de flesta fall av en entreprenör.
Föreslår till Naturvårdsverket områden till nätverket Natura 2000.
Sköter en hel del löpande ärendehantering enligt miljöbalken, t.ex. om artskydd, täkter, strandskydd (i den mån det inte är delegerat till kommunen).
Ska bevaka kommunernas fysiska planering så att utpekade riksintressen beaktas
Genomför inventeringar, och tar fram åtgärdsprogram för hotade arter.

Översikt: statliga medel till naturvård/biologisk mångfald i Sverige 2007
Anslag, myndighet; Miljoner kr; Användning

Åtgärder för biologisk mångfald (till Naturvårdsverket); Ca 1 900; Skydd och vård av värdefulla naturområden, kalkning, åtgärdsprogram för hotade arter, friluftsliv. Merparten av anslaget (ca 50 %) används till att bilda naturreservat i skog
Insatser för skogsbruket (till Skogsstyrelsen); Ca 160; Bilda biotopskyddsområden och ersättningar vid naturvårdsavtal på skogsmark
Åtgärder för landsbygdsutveckling (till Jordbruksverket); Ca 1000 (svårt att beräkna exakt hur mkt som går till biologisk mångfald); Bl.a. miljöersättningar inom jordbruket till brukare för hävd eller restaurering av ängar och hagar, samt i viss mån våtmarker
SLU:s myndighetsanslag; 45 (till ArtDatabanken); Svenska artprojektet, bl.a. produktionen av Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
SLU:s myndighetsanslag; 20 (till ArtDatabanken); Stöd till biologiska samlingar vid svenska museer och institutioner

Sekormyndighetsansvar i naturvården

Boverket: Fysisk planering
Fiskeriverket: Fiske och vattenbruk
Jordbruksverket: Jordbruk, bl.a. ersättningar till brukare (se faktaruta om medel), ansvarig för miljömålet Ett rikt odlingslandskap
Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljö
Skogsstyrelsen: Skog och skogsbruk, beslutar om biotopskydd på skogsmark, träffar naturvårdsavtal med markägare, ansvarig för miljömålet Levande skogar, ansvarar för nyckelbiotop- och sumpskogsinventeringarna.
Sametinget: Rennäring
Trafikverken: Infrastruktur som vägar, järnvägar och farleder