TEMA: INTEGRATIONHur möjliggör man mångfaldskonventionens intentioner att hållbart exploatera tillgångar i form av biodiversitet och sedan rättvist fördela eventuella vinster?

Under Sarah A. Lairds redaktörskap har en bok om hur man praktiskt kan gå tillväga publicerats.

Boken ”Biodiversity and traditional knowledge: Equitable partnerships in practice” är publicerad inom det globala naturvårdsprojektet ”People and Plants”. Det är ett samarbete mellan UNESCO, WWF och Royal Botanic Garden at Kew. I konventionen för biologisk mångfald framhävs det att biodiversiteten ska nyttjas och då på ett hållbart sätt.

Det poängteras även att den biologiska mångfalden är varje stats suveräna egendom och att eventuella vinster från resulterande produkter ska delas rättvist. Vinster som multinationella företag gör på upptäckter utifrån biodiversiteten ska ge något tillbaka till landet och förhoppningsvis regionen och lokalbefolkningen. Bevarandet av mångfalden och hänsyn till naturen ska löna sig även ekonomiskt för lokalbefolkningen.

Världen är orättvis

Att världen är en orättvis plats både vad gäller politisk och ekonomisk makt poängteras i inledningen av boken. Detta gör det svårt att uppnå den i konventionen eftersträvade jämlikheten i bioprospekteringsprojekt och sedan den rättvisa fördelningen av eventuella vinster. Författarna till boken bidrar med fallstudier över hur man kan gå tillväga inom sådana prospekteringsprojekt. Etiska ställningstagande och respekt för sina uppgiftslämnare har blivit allt viktigare för västerländska forskare i samarbeten med andra länder inom de områden som rör sig inom biodiversitetskonventionens jurisdiktion. Det visar ju om inte annat höstens globala enkät från WIPO (World Intellectual Property Organization) rörande universitetens och myndigheternas avtal och kontrakt med andra länder gällande samarbeten som innebär gränsöverskridande av biologiskt material eller traditionell kunskap.

Trots bokens omfång (504 sidor) så återstår fortfarande många frågor som måste lösas för att man ska kunna uppnå konventionens formuleringar om en rättvis fördelning vid kommersiellt nyttjande av biodiversitet och traditionell kunskap. Man får nog förvänta sig att det kommer väsentligt många fler böcker på detta temat framöver.

*

Sarah A. Laird (red.) ”Biodiversity and traditional knowledge: Equitable partnerships in practice” (Earthscan, 2002) ISBN 1 85383 698-2.