TEMA: INTEGRATION

Under våren 2002 kom beskedet från regeringen att Miljödepartementet önskade en utredning om hur Sverige har genomfört vissa av de åtaganden som man gjorde i och med ratificerandet av Konventionen om biologisk mångfald (CBD). Utredningsuppdraget är tre delat och ska vara färdigt 1 november 2003. Huvudansvaret för uppdraget ligger hos CBM:s föreståndare Urban Emanuelsson.

Invandrare som ett hot?

Den första delen handlar om hur Sverige ska hand ha ”Främmande arter och genotyper” (artikel 8h i CBD), dvs sådana som inte på egen hand har förflyttats till ekosystem där de kan göra skada på andra arter eller hela ekosystemet. Medför t.ex. den fria handeln inom EU att arter förflyttas över naturliga spridningsbarriärer, och vilka är de ekonomiska och genetiska effekterna? Detta kommer att inbegripa en noggrann kartläggning av regelverken i Sverige och EU samt hur dessa stämmer överens med riktlinjerna från CBD, men också utvecklande av riskanalyser för spridning. Ansvarig för denna del av uppdraget är Torbjörn Ebenhard.

Traditionell kunskap till nytta

Andra delen berör hur traditionell kunskap används i bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald (artikel 8j). Denna artikel i CBD betonar att även traditionella kunskaper och sedvänjor kan vara relevanta för bevarande och hållbart nyttjande. Denna del av uppdraget ska utarbeta förslag till hur traditionell kunskap ska kunna bevaras, stärkas, skyddas och spridas, samt tillämpas. Vidare ska formella och informella utbildningssystem för att uppnå artikelns syften utredas. Ansvaret för denna fråga ligger hos Håkan Tunón.

Konsekvenser på biodiversitet

Den sista delen handlar om hur biodiversitet vägs in i dagens miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) respektive vad man kan göra för att förbättra situationen. Enligt artikel 14 i CBD ska nationell lagstiftning finnas rörande tillämpning av MKB för alla projekt som kan påverka biodiversiteten. Avsikten är bl.a. att bedöma vilka behov man har av underlagsdata, analysredskap och prediktionsmodeller för biologisk mångfald. Johnny de Jong leder detta arbete.

Känsliga frågor utreds

Gemensamt för delarna i utredningen är att de utgör känsliga frågor inom CBD som kanske inte alltid på allvar har tillämpats i Sverige ännu. Dessutom har frågorna successivt fördjupats och utvecklats under de partsmöten som hållits efter mötet i Rio 1992. Därför har Miljödepartementet valt att utreda dem ytterligare.

Under 2003 kommer Biodiverse att utgöras av tre temanummer som närmare granskar dessa tre övergripande frågeställningar.