Större grynsnäcka Vertigo moulinsiana fick godkänt. Natura 2000 är det nätverk av områden som utifrån EU:s habitat och fågeldirektiv ska vara en viktig komponent i det långsiktiga bevarandet av den biologiska mångfalden inom unionen.
Foto: Ulf Gärdenfors
TEMA: INTEGRATIONDen 10–13 november utvärderades EUs medlemsländers förslag på områden till nätverket Natura 2000. Denna gång var det den kontinentala regionen som betygssattes av myndigheter, vetenskaplig expertis och ideella organisationer vid ett möte i Potsdam, Tyskland.

Medlemsländerna föreslår Natura 2000-områden till EU. Dessa förslag utvärderas sedan vid två tillfällen. Det framgår då om förslagen får godkänt eller om det finns en brist på de naturtyper respektive arter som finns listade i habitatdirektivets bilagor. Efter andra utvärderingsmötet ska kvarvarande brister åtgärdas snarast. När samtliga brister i en region är åtgärdade fastställer EU-kommissionen listan på regionens Natura 2000områden och lämnar över den till inblandade medlemsstater för slutligt nationellt fastställande.

Den Kontinentala regionen innebär för Sveriges del: södra Öland, Blekingekusten, Skåne utom den nordligaste delen, Hallandskusten och södra Bohuskusten (inkl. Göteborg). Totalt skulle 134 naturtyper och 188 arter utvärderas vid Potts-dam-mötet. Av dessa förekommer 66 respektive 36 i Sverige.

Sveriges fick godkänt för 50 av naturtyperna och för 25 av arterna. De marina naturtyperna och arterna (sublitorala sandbankar, rev, tumlare, gråsäl och knubbsäl) utvärderades ej. Hanteringen av de marina områdena utanför territorialgränsen är under utredningen och dessa naturtyper och arter kommer att utvärderas när den utredningen är klar.

För naturtyper och arter i tabellen nedan ska Sverige bättra på sitt bidrag. I vissa fall är bristen uppenbar vad gäller låg totalareal i nätverket eller skev geografisk fördelning. I andra fall handlar det om olika uppfattning mellan experter, ideella föreningar och Sveriges officiella ståndpunkt. Dessa naturtyper och arter behöver ytterligare utredas i fall det finns ytterligare lämpliga områden att bidra med.

Fortsatt arbete

Processen med att föreslå och utvärdera områden i nätverket är i full gång. De kvarvarande bristerna för den kontinentala regionen ska nu åtgärdas officiellt inom ett halvår. Gör man inte det anmäler EUkommisionen landet inför EU-dom stolen. Sverige har dock ett bra utgångsläge. Även om listan på brister ser lång ut så är det bara Danmark och Luxemburg som har färre brister att åtgärda. Sverige framstår hittills som en av de främsta i klassen. De övriga länderna i regionen (Tyskland, Belgien, Frankrike, Österrike och Italien) har betydligt större brister.

Nästa utmaning inom arbetet med Natura 2000 kommer i mars 2003 då den Boreala regionen ska ha sitt andra utvärderingsmöte. Då är endast Sverige och Finland inblandade och det gäller merparten av Sveriges natur.

Brister bland naturtyper

2170 Sanddynområden med sandvide (taxonomiskt problem med sandvidet som bevisligen måste finnas inom föreslagna områden)
2190 Dynvåtmarker (geografisk brist i Skåne enligt WWF)
3110 Oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden (generell brist)
3160 Dystrofa sjöar och småvatten (utredas om det finns fler lämpliga objekt)
6430 Högörtängar (utredas om det finns fler lämpliga objekt)
6510 Slåtterängar i låglandet (utredas om det finns fler lämpliga objekt)
7110 Högmossar (utredas om det finns fler lämpliga objekt)
7120 Degenererade högmossar (utredas om det finns fler lämpliga objekt som är möjliga att restaurera till 7110)
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (generell brist)
7160 Mineralrika källor och källkärr (toppobjekt i Blekinge saknas enligt WWF)
9110 Bokskog av fryletyp (generell brist)
9130 Bokskog av örtrik typ (generell brist)
9180 Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner (toppobjekt saknas)
91E0 Alluviala lövskogar som är tidvis översvämmade (utreds i fall det finns ytterligare Götalands län)
lämpliga objekt)
1065 Ärenprisnätfjäril (toppobjekt saknas på Öland)

Brister bland arter

1083 Ekoxe (geografisk brist i Skåne)
1084 Läderbagge (toppobjekt saknas i Skåne)
1106 Lax (geografisk brist i Halland)
1149 Nissöga (utreds i fall det finns fler lämpliga objekt)
1042 Citronfläckig kärrtrollslända (generell brist)
1954 Sandnejlika (geografisk brist i västra Skåne)
1393 Käppkrokmossa (toppobjekt saknas i Västra

Läs om naturtyper i Natura 2000 i

Cederberg & Löfroth 2000. Svenska djur och växter i det europeiska nätverket
Natura 2000. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Löfroth 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket, Stockholm.