Invandrare i Sverige drunknar i den stora mängd information om det svenska samhället som välvilliga myndigheter tycker att de måste ha för att kunna integreras. Det är inte underligt att man normalt prioriterar andra saker än naturpromenader. Om vardagssituationen gör att de inte hinner bekanta sig med den svenska naturen kanske man kan förmedla den nödvändiga informationen på plats i naturen istället. I Göteborgs kommun pågår försök där man bl.a. ger sådan information ute i naturen.
Foto: Yusra Moshtat, Miljöförvaltningen, Göteborgs kommun
TEMA: INTEGRATIONTillgången till natur är för de allra flesta svenskar något självklart. Den finns där tillgänglig för en promenad, en tur med svampkorgen eller en stunds fiske, den erbjuder avkoppling och lugn i en annars, ofta stressad tillvaro. Vår natursyn ligger till grund för vårt engagemang i miljöfrågor, hur stort eller litet detta än må vara. Men hur är det med den del av befolkningen som har utländsk härkomst, delar de vårt miljöengagemang och vår natursyn, har de ens tillgång till vår natur? Kan naturen vara en väg till minskad segregation och ett verktyg i arbetet med integration?

I Göteborg har vi under tre års tid drivit ett projekt på Miljöförvaltningen med avsikten att stödja det lokala miljö- och hälsoarbetet samt för att nå ut till folk i deras närmiljö. Vi har ökat våra utåtriktade aktiviteter och finns på plats mer i stadens, ofta kraftigt segregerade, ytterområden. Vi har under arbetets gång sett att behoven är stora av information om miljö- och hälsofrågor och av att utveckla nya olika metoder för att nå ut med information.

I samarbete med fastighetsägare, förvaltningar och föreningar ordnar vi diskussions- och informationsträffar. Speciellt är det enkel, grundläggande information som efterfrågas till exempel om vårt dricksvatten, avlopp, källsortering, hur man får ett bra inomhusklimat, konsument- och kostfrågor, vår natur och allemansrätten. För att vara delaktig och kunna påverka sin situation krävs kunskaper. Arbetet med att öka medvetenheten om miljö- och hälsofrågor ger ökad delaktighet i samhället. Det handlar också om att komma närmare naturen och skapa mötesplatser för människor från olika kulturer. Många människor med invandrarbakgrund känner sig främmande för den svenska naturen.

Invandrare i Sverige drunknar i den stora mängd information om det svenska samhället som välvilliga myndigheter tycker att de måste ha för att kunna integreras. Det är inte underligt att man normalt prioriterar andra saker än naturpromenader. Om vardagssituationen gör att de inte hinner bekanta sig med den svenska naturen kanske man kan förmedla den nödvändiga informationen på plats i naturen istället. I Göteborgs kommun pågår försök där man bl.a. ger sådan information ute i naturen.

Naturutflykter

En mycket uppskattad och lyckad del av träffarna är de naturutflykter vi gör. Vi försöker öka intresset för naturen och på det sättet få en större förståelse för miljöarbetet. Samtidigt är utflykten ett sätt att visa vår natur och förklara hur man skall uppträda i skog och mark. Som bonus kan vi få positiva hälsoeffekter genom en ökad fysisk aktivitet och ökat psykiskt välbefinnande. För de flesta människor har naturen en lugnande effekt vilket gör att vi får väldigt bra kontakt med deltagarna och ett öppnare samarbete.

I många fall kan naturen verka skrämmande på grund av de upplevelser och erfarenheter man har med sig. Vi glömmer lätt att naturen i många delar av världen kan vara farlig, men dessutom att vanföreställningar och ogrundad rädsla för naturen är lika vanlig utomlands som här i Sverige. Dessutom kan krig och andra oroligheter göra vistelse utanför städerna riskfyllt genom förekomst av minor, risk för överfall och liknande. Detta måste man vara medveten om så att man kan förklara förhållandena i Sverige med utgångspunkt från den rädsla olika personer känner.

Att bryta isolering

Många gånger kan utflykten med oss vara en av de få gånger man lämnar bostadsområdet och trots att Göteborg är en kuststad har en del aldrig sett havet. Många förorter är helt egna samhällen där man kan leva utan att behöva lämna stadsdelen. Detta är en del av segregationsproblemet som kan lösas genom att skapa möjligheter och tillräcklig kunskap för att våga ta sig ut i naturen, som faktiskt är en stor del i vårt samhälle. Den stolthet många av deltagarna känner efter att ha vågat vara med på en utflykt kan hjälpa dem att vinna tillbaka ett sargat självförtroende, vilket är en viktig pusselbit på vägen mot integration.