I miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” slår man fast att mängden hård död ved skall öka. Det ska även arealen äldre, lövrik skog och gammal skog. Men ingenting sägs om hur mycket som behövs och vilken kvalitet som krävs av olika substrat eller biotoper?
Foto: Urban Emanuelsson,
TEMA: INTEGRATIONEn effektiv naturvård kräver ofta svar på tvärvetenskapliga frågor. Det räcker inte att bara veta vilka värden eller biotopkvaliteter som vi strävar mot. Vi måste även veta hur målen kan nås, det vill säga ha kunskap om styrmedel, ekonomiska och praktiska förutsättningar.

Det finns många andra mål i samhället. Vissa mål motverkar varandra, andra leder till förstärkningar. Infrastrukturmål motverkar ofta miljömål. Men en förstärkt infrastruktur kan vara nödvändig för bygdens överlevnad, vilket ofta är en förutsättning för att nå miljömålen.

Foto: Urban Emanuelsson

Ett av syftena med forskningsprogrammet naturvårdskedjan är att undersöka hur man kan skapa en effektivare naturvård. Programmet består av 12 forskningsprojekt som handlar om naturvårdens mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering. Vart och ett av projekten har en konkret och specialiserad frågeställning. Men för att kunna svara på mer tvärvetenskapliga och bredare frågor har dessutom ett syntesprojekt inluderats i programmet.

Syntesprojektet ska arbeta med fem övergripande frågor:

  1. Är miljömålen relevanta och realistiska?
  2. Vilka konkurrerande mål leder till konflikter?
  3. Hur interagerar olika aktörer och samhällsgrupper?
  4. Kvalitet och kvantitet – vad behövs och hur kommer vi dit?
  5. Hur vet vi att vi är på rätt väg?

Mer information om naturvårdskedjan finns på programmets hemsida: www-naturvardskedjan.slu.se