TEMA: INTEGRATION

Världsnaturfonden WWF delar varje år ut bidrag till bevarande av svenska lantraser ur denna fond. WWF har tillsatt en rådgivande grupp som ger förslag till hur medlen bör fördelas, LANT-gruppen. För att medlen skall få största möjliga effekt har vi ett samråd med Jordbruksverket. Eftersom verket har öronmärkta anslag för t.ex. informationsprojekt och spermainsamling kommer WWF att i första hand prioritera ansökningar som inte har sådan inriktning.

LANT-gruppen skall i första hand främja forskning och praktiska åtgärder som stärker och bevarar den biologiska mångfalden hos de svenska lantraserna.

Ansökningar om bidrag skall innefatta projektnamn, mål och metoder, samt ett budgetförslag. Förslagen behöver inte omfatta mer än en A4-sida. I övrigt finns inga formella krav!

Ansökningarna skall skickas i 5 exemplar till: Lennart Nyman,Världsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott, 170 81 Solna. Ansökningarna skall vara WWF tillhanda senast fredag den 31 januari 2003.

Beslut om bidrag kommer att meddelas under slutet av april månad 2003.