TEMA: FÖRBISEDD MÅNGFALD

Det är ett väldokumenterat faktum att antalet arter groddjur minskar världen över. En möjlig orsak  är omvandlingen av orörd miljö till jordbruksmark. Detta kan också, som en indirekt konsekvens, leda till reducerad genetisk variation, vilket kan minska artens möjlighet att anpassa sig till framtida miljöförändringar.

I en studie vid Uppsala universitet jämfördes effekter av jordbruk på vanlig groda (Rana temporaria) mellan tre regioner i Sverige. Resultaten visar att jordbruksintensiva områden i södra Sverige har stark negativ inverkan på förekomst och genetisk variation hos grodorna.

– Till vår förvåning visar dessa parametrar ett helt omvänt mönster i Västerbotten i norra Sverige, säger Markus Johansson vid  Evolutionsbiologiskt centrum, EBC.

Dessa resultat indikerar att det finns klara regionala skillnader i effekter av mänsklig påverkan för denna art.