TEMA: FÖRBISEDD MÅNGFALDEn spegel av den biologiska uppfinningsrikedom och de evolutionära innovationer som krävs för arternas fortlevnad finns i den mångfald av fortplantningssystem som organismerna visar upp – inte minst olika pollineringssyndrom.
Gronvit-nattviol

Avståndet mellan pollinierna hos grönvit nattviol matchar precis ögonavståndet hos de pollinerande nattfjärilarna. Foto: Urban Emanuelsson

”Varför ska man bry sig om sex?” är en fråga som växt­ekologer länge har ställt sig. Asexuellt reproducerande växter får en säker avkomma till låg kostnad. Sexuella växter måste däremot producera pollen, sprida det vind för våg och hoppas på det bästa. Denna ansträngning är ingalunda gratis. Det krävs ordentliga investeringar för att producera alla strukturer som är nödvändiga för sexuell reproduktion. Det är ett våghalsigt företag att kasta bort hälften av sitt genom och ersätta det med okänd arvsmassa från en annan. Varför tillåta omkombination av en uppenbarligen framgångsrik arvsmassa och riskera försämringar?

Svaret är naturligtvis att fördelarna uppväger såväl kostnader som risker. Sexuell reproduktion är ett lotteri, som har visat sig vara det mest framgångsrika i hela växtriket. Och det har givit upphov till en otrolig mängd lösningar på problemet med det smartaste sättet att föröka sig på.

Brådmogna ståndare

blommor3

Gullviva (överst) har en form där stiftet är längre än ståndarna och en där det är kortare. Det gör att den undviker att självbefruktas. Foto: Urban Emanuelsson. Blåklockor är protandriska, det vill säga ståndarna mognar före märket. Här har ståndarna redan vissnat och märkesflikarna slagit ut. Foto: Börje Pettersson

Ett exempel är olika mekanismer för att förhindra självpollinering. Eftersom en av poängerna med sexuell reproduktion är att arvsmassor från olika föräldrar ska blandas, kan det vara lönsamt att undvika att pollinera sig själv. Det säkraste kortet är att vara helt skildkönad, som vide och hampa. Men över 70 procent av alla växter har han- och honorgan på samma individ. Ett tidsgap kan då minska risken för självbefruktning. Protandri innebär att ståndarna mognar före pistillen så att pollen bara kan hämtas, inte deponeras, i en nyutslagen blomma. Variationen i blomningstid mellan olika individer gör att när ståndarna hos den ena är mogna, har de vissnat hos en annan, som då istället har receptiva pistiller.
Om pollen och märke mognar samtidigt, kan de separeras på andra sätt. Ståndare och pistiller kan ha olika längd, vilket gör att pollen från samma blomma inte fastnar på märket.

Om självpollinering ändå inträffar, står olika kemiska och genetiska inkompatibilitetssystem redo att förhindra att pollenkornet gror och befruktar fröämnet.

I andra änden av skalan finner man autogama, eller självbefruktande växter. En del blommor är helt slutna för att tvinga fram självpollinering. Det vanligaste är att pollen flyttas mellan olika blommor på samma individ.

Snåla bedragarorkidéer

Problemet med att framgångsrikt få sitt pollen flyttat till en annan blomma innebär en annan utmaning. Pollen överförs antingen med vinden eller via ett djur – till exempel en insekt, fågel eller fladdermus. En uppsjö av strukturer, färgkoder och olika belöningssystem har utvecklats för att locka pollinatörer till blommorna. Den dyra nektarblandningen är moroten som får hjulen att snurra för många växter, men andra arter rider på vågen och lockar till sig pollinatörer utan att bjuda på en droppe. I orkidésläktet Ophrys har fenomenet pseudokopulering utvecklats, som innebär att blomman liknar en stekel till form och doft vilket får stekelhanarna att vilja para sig med blomman. I processen bär steklarna med sig pollinier till nästa blomma.

Pollineringssystem och interaktioner mellan växt och pollinatör uppvisar en komplexitet som kan te sig svårförklarlig vid en hastig anblick. Men det fungerar, och det är mångfalden i sig ett bevis på.

Liten pollinationsordlista

Apomixis – frön bildas utan befruktning
Dikogami – tidsskillnad mellan pollen- och märkesmognad
Geitonogami – pollinering mellan olika blommor på samma individ
Herkogami – Rumslig separation av ståndare och pistill
Dioik – skildkönad (tvåbyggare)
Kleistogami – blomman öppnar sig inte och självbefruktas