TEMA: FÖRBISEDD MÅNGFALDArtrikedomen varierar över landet med klimat, markförhållanden och läge. Rätt ingångsvärden ger ekosystem med ovanligt rikt växt- och djurliv.
Guckusko-ho_ger

Foto: Börje Pettersson

Artsammansättningen i ett område beror på en mängd faktorer och det är ofta en lyckosam kombination av gynnsamma omständigheter som resulterar i de verkliga biologiska blandgrytorna.

I Norrtälje kommun finns ovanligt många arter av landlevande blötdjur. Anledningen är att jordarterna är kalkrika och att även berggrunden på vissa ställen innehåller kalk. Totalt 69 arter av landmollusker (54 snäckor och 15 sniglar) är kända från Norrtälje kommun – av totalt 118 i landet.

Kalk anges som förklaring också till många örtrika lokaler, som Långban i Värmland och Vickleby alvar. I kombination med lång hävd eller andra faktorer som upprätthåller konkurrensvillkoren blir resultatet särskilt rika lokaler som gamla naturbetesmarker eller gotländska ängen, som kan hysa 50 arter eller mer på en kvadratmeter.

En titt ner i havsdjupen i Sveriges närhet avslöjar stor variation i artrikedom från fattiga dybottnar i Östersjön till ett myller av marint liv i Gullmarsfjorden och Kosterrännan i Bohuslän med över 5000 arter. Den speciella miljön längs Västkusten upprätthålls av salt och kallt vatten, stora djup, undervattensströmmar och de många olika livsmiljöer som skapas av små klipputsprång.

Björn Cederberg på ArtDatabanken har ett speciellt förhållande till humlor, men intresserar sig för alla insekter. Han nämner övningsfältet Revingehed i Skåne och Algutsrum på Öland som några av de bästa insektslokalerna i Sverige.

– Det är mosaikartade landskap med lång kontinuitet. Varmt, soligt, Öland har ju flest soldagar i landet. Och så finns det gott om sandiga miljöer som är viktigt för att många insekter ska trivas, förklarar Björn Cederberg.

Diversa lokaler

Hallands Väderö, Hl
Hamrafjäll, Hrj
Lejakärret, Vsm
Halltorps hage, Öl
Östergarnsberget, Gtl
Tarfaladalen, LL
Hållnäs, Upl
Omberg, Ög
Bråbo, Sm
Långban, Vrm
Baståsen, Dls
Emån, Sm
Fullerö backar, Upl