TEMA: LOKAL FÖRVALTNING

Jag började jobba som kommunekolog i Huddinge kommun 1990. Tjänsten var då helt ny och kunskapen om naturvärden i kommunen var mycket dålig. Jag började rota i gamla inventeringsrapporter, länsstyrelsens naturvårdsprogram, översiktliga naturinventeringar med mera och hoppades på så sätt få en bra bild av kommunens natur. Men ack vad jag bedrog mig. Idag 16 år senare är bilden av kommunens natur en helt annan. Skälen till detta ligger till stor del i kontakter med alla de kunniga ”amatörbiologer” med kunskap om kommunens natur.

Huddinges skogar upptäcktes

Jag tänkte nu ge några exempel på några amatörbiologer och vilken betydelse enstaka personer kan ha. Vi kan börja med en ung man – Richard Vestin – som hörde av sig till kommunen för ca 15 år sedan och undrade om vi hade kartor där han kunde markera in spännande fynd av ovanliga arter han hittat i Huddinges skogar. Han hade då intresserat sig framför allt för arter som indikerade höga naturvärden. Han lärde sig några arter i taget och kunde ganska snart presentera över 100 nya lokaler för arter som grön sköldmossa, knärot, rödbrun blekspik, ullticka med mera. Dessutom många fynd av bland annat liten blekspik, gränsticka och lunglav. Han lärde sig successivt fler och fler arter och kunde presentera det ena nya kommunfyndet efter det andra samt till och med några arter med färre än tio fynd i landet. Några av toppfynden med riksstatus var asptagging, saffransticka, ekspik, blackticka, sepiavaxskivling och skuvbusksvamp. Richard har utan överdrift varit den enskilt viktigaste amatörbiologen i kommunen vilket lett till att vi idag kan vi presentera enskilda skogsområden i kommunen med närmare 100 rödlistade arter. Hans fyndlista fortsätter att växa, nu senast även med dag- och nattfjärilar.

Södertörnsekologernas inventeringar

Eftersom vi (och våra grannkommuner) upptäckte de stora bristerna i kunskapen om vår natur startade vi ett sammarbetsprojekt som gått under benämningen Södertörnsekologerna. Vi började systematiskt inventera artgrupp efter artgrupp. Problemet var bara att hitta biologer med stort artkunskap som kunde genomföra inventeringarna. Även här har samarbetet med amatörer varit helt avgörande. Det var bland amatörerna vi hittat flest experter vilket gjort att vi kunnat inventera fladdermöss, trollsländor, svampar, lavar, mossor, skalbaggar, vattenväxter, hasselsnok med mera.

Huddingefloror pågång

Hapalopilus-croceus

Saffransticka. Foto: Hjalmer Croneborg

Arbetet med landskapsfloran i Sörmland är ytterligare ett exempel där amatörerna har spelat en helt avgörande roll. Även här har det många gånger hängt på enstaka personer såsom Lillan Ödklint, som ensam gjorde ett enormt arbete med Sörmlandsfloran för Huddinges del. Extra kul just nu var när Ingemar Herber hörde av sig till kommunen och berättade att han blivit pensionär och att han nu ville satsa på att göra en Huddinge-flora. Han kämpar just nu med att komplettera artlistan med såväl vanliga som ovanliga arter och inom några år kommer vi kunna publicera kompletta floror över Huddinges mossor, lavar och kärlväxter.

Sammantaget har alla dessa ovanstående exempel lagt grunden till förståelsen av Huddinges natur. Dessa enskilda personers kunskap har sedan gett avtryck i kommunens översiktsplan, skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering samt medfört ett fantastiskt kunskapsunderlag när vi jobbar med prioriteringar och skötsel av naturområden.

– Ge mig en glad amatör sa Tage Danielsson en gång. Och jag kan bara hålla med!

Amatör

amatör (fr. amateur ’älskare’), person som utan att vara yrkesutövare ägnar sig åt en viss verksamhet, t.ex. en konstart eller en vetenskap.
Källa: Nationalencyklopedin.