TEMA: LOKAL FÖRVALTNING

skorstenFör några år sedan kom FN med ett önskemål om standarder för att underlätta införandet av Kyotoprotokollet. Nu är Greenhouse Gases, ISO 14064, fastställd som internationell standard.

– På sikt ska standarden leda till att man världen över tillämpar liknande regler för hur man mäter, rapporterar och verifierar utsläpp av växthusgaser från såväl enskilda enheter som från större projekt omfattande flera enheter och olika länder, säger Lars Jonsson, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Standarden förväntas användas av alla som handlar med utsläppsrätter och syftar till att förenkla och förtydliga mätningar och rapporter. I arbetet har man utgått från tidigare etablerade växthusgasprotokoll från bland annat World Business Council for Sustainable Development och World Resources Institute.

Standarden, är ”regim-oberoende” och består av tre delar som ska kunna användas i olika handelssystem och protokoll, däribland Europeiska Unionens ”European Trading Scheme” (EU ETS) och Kyotoprotokollet.

Växthusgasstandard i tre delar

1) ISO 14064-1
Kravspecifikation med vägledning på organisationsnivå för kvantifiering och rapportering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser.

2) ISO 14064-2
Kravspecifikation med vägledning på projektnivå för kvantifiering, mätning och rapportering av minskning av utsläpp eller förbättrat avlägsnande av växthusgaser.

3) ISO 14064-3
Kravspecifikation med vägledning för validering och verifiering av växthusgasrapporter.