TEMA: LOKAL FÖRVALTNINGAtt använda naturbetesmark rationellt i det moderna jordbruket kräver ofta samverkan mellan jordbrukare med olika driftsformer. Men även andra grupper berörs – markägare som inte är aktiva, boende i området och även det rörliga friluftslivet påverkas av stängsel och betesdjur.

Hejnum Hällar är en stor sammanhängande alvarmark på norra Gotland. Den har använts som betsmark för lamm och ungdjur sedan mycket lång tid tillbaka. I takt med jordbrukets rationalisering och utveckling har behovet av extern naturbetesmark minskat, vilket leder till igenväxning som sakta men säkert förändrar karaktären på markerna.

En förening bildas

guck1

Exklusiva rariteter på Hejnum Hällar. Nära Kallgateburg finns en av Gotlands få lokaler för Guckusko (Cypripedium calceolus), som har den största blomman av alla svenska orkidéer. Området betas inte. Foto: Börje Pettersson

För några år sedan startade LRF på Gotland ett projekt för att undersöka möjligheten att utnyttja EU:s miljöstöd genom en ökad användning av naturbetesmark. Vid en promenad på hällmarken i januari 2001 med Länsstyrelsen, LRF, Världsnaturfonden och några markägare beslöt man att försöka att starta ett naturbetesprojekt på Hejnum Hällar. Världsnaturfonden lovade att stödja projektet med finansiering till stängsel och andra markinventarier om man hade en juridisk motpart som betalningsmottagare. Vid ett möte i Bygdegården i Hejnum den 25 april 2001 bildades Hejnum Hällar ekonomisk förening av ett 10 tal markägare.

Föreningen är öppen för markägare på Hejnum hällar som upplåter sin mark till betesdrift. Föreningen arrenderar marken av både medlemmar och andra som vill ha marken betad. Föreningen upplåter i sin tur marken till betesdrift till djurhållare såväl inom som utom föreningen – reglerad genom betesavtal. Markägarna uppbar under de första 5 åren 10 % av miljöstödet i arrendeavgift och får numera 25 %. Resterande ersättning återinvesteras i röjning av ny mark, vattenförsörjning till djuren och stängsel.

Gott resultat för värdefull mark

Hokblomsternatfjaril

Exklusiva rariteter på Hejnum Hällar. Inom betesprojektets område finns ärenprisnätfjäril, Euphydryas aurina, numera namnändrad till väddnätfjäril. Den påverkas inte enbart positivt av betet, varför fjärilsområdet är instängslat och betas mycket försiktigt. Bilden visar den snarlika ängsnätfjärilen. Foto: Johan Samuelsson

Betesmarken omfattar totalt 1 600 hektar som har stängslats in och fållindelats för att kunna styra betestrycket och underlätta djurtillsyn. Drygt 500 hektar är klassade som alvarmark och drygt 200 hektar ger en högre ersättning. Under 2005 röjdes ytterligare mark till skogsbete. Marken är bra ur djurhälso­synpunkt och har inga parasiter eftersom den inte har betats på länge.

Den östra delen, Hejnum kallgate, har karaktären av ett enda stort sankmarksområde och ger bra bete även under torra somrar. Den lämpar sig bättre för nötkreatur. Under en betessäsong finns det ungefär 300 nötkreatur på området. Hejnum kallgate är ett Natura 2000 område och kommer att omfattas av ett LIFE projekt för att göra området mera lättillgängligt för besökare. Det västra området är lämpligt för lamm och hyser cirka 400 djur.

Föreningen har firat 5-årsjubileum och har numera en stabil ekonomi och ser framtiden an med tillförsikt. Projektet har gett mycket i form av vacker naturbetesmark och arbetstillfällen men den största vinsten är den sociala gemenskapen vi har byggt upp och att vi hjälps åt med djurtillsyn och andra större engagemang.

Föreningens ändamål §3

... skapa förutsättningar för tillväxt och välfärd i Hejnum ... genom att främja medlemmarnas ekonomiska intressen inom jord- och skogsbruk och därmed förenlig verksamhet genom att driva en gemensam betesdrift på Hejnum hällar med omgivande skogsmarker.