Höstlåsbräken med sin rikt förgrenade sporgömmeställning. Bladen är skaftade direkt från basen. Arten förekommer främst norr om Dalälven ända upp till allra nordligaste delarna av Sverige.
Foto: Niklas Lönnell
TEMA: TRADITIONELL KUNSKAPBotrychium multifidum är en av de mer allmänna arterna i släktet. Trots det är den bedömd som Missgynnad (NT).

Alla arter av släktet Botrychium är rödlistade i Sverige utom just den art som bara kallas ”låsbräken” B. lunaria. Det främsta hotet mot dessa arter är upphörd hävd av ängsmarker och naturbetesmarker. Även kvävegödsling
av naturlig gräsmark är fatal för Botrychium-arterna, då såväl sporgroning som tidig tillväxt hämmas av nitrater. Stor låsbräken B. multifidum växer mer i skog och hotas liksom de andra arterna bl.a. av förändringar i markvattennivåerna till följd av avverkning av träd.

De finns många skäl att bevara den traditionella kunskapen om hur man sköter fäbodvallar och andra naturbetesmarker. Bristen på rätt skötta naturbetesmarker hotar många arter och är en av de enskilt största orsakerna till att arter rödlistas i Sverige.