TEMA: TRADITIONELL KUNSKAPUnder decennier har diskussionerna gått rörande urfolkens rättigheter, utnyttjandet av traditionell kunskap i uppfinningar och den fria marknadens rätt till kommersialisering. CBM:s SwedBio stöder bland annat arbetet för att överbrygga skillnader mellan olika synsätt. Något som har initierat en sammankomst mellan olika urfolksorganisationer som hölls i somras.

Organisationen GRAIN (Genetic Resources Action International)är ett samarbetsprogram som SwedBio gynnar. GRAIN arbetar sedan länge i ett stort antal u-länder med att på olika sätt främja traditionell kunskap om biologisk mångfald. Organisationen tog initiativ till att samla representanter från olika ursprungsbefolkningar för att diskutera behovet av skydd av traditionell kunskap inför mötet i juli i år i WIPO:s mellanstatliga kommitté för immaterialrätt, genresurser, traditionell kunskap och folklore. Detta resulterade i juli i en intressant artikel om utvecklingen rörande arbetet med att skydda traditionell kunskap inom ramen för WTO/TRIPs (Världshandelsorganisationens avtal om immaterialrätt). Artikeln som heter ”The TRIPs review at a turning point?” finns att ladda ner från GRAIN:s hemsida: http://www.grain.org/docs/tripsjuly-2003-en.pdf .

Att patentera en livsstil

Enligt GRAIN skulle ett immaterialrättsligt skydd av traditionell kunskap innebära ett direkt hot mot sådan kunskap. De skriver:

”Framing people’s rights to traditional knowledge as intellectual property rights is simply wrong, and entrusting their development to a body with a narrow focus on trade and intellectual property rights would be a very dangerous step to take. The privatisation and commercial appropriation of TK through intellectual property rights is one of the major threats to TK systems, not a route to safeguarding them.”

(Sv övers: “Att se människors rätt till traditionell kunskap i termer av immaterialrätt är helt enkelt fel, och att överlåta deras utveckling till ett system med ett snävt fokus på handel och immaterialrätt skulle vara ett mycket farligt steg att ta. Privatisering och kommersialisering av TK via immaterialrätt är ett av de stora hoten mot TK system, inte en väg att skydda dem.”)

Skydd är inte alltid skydd?

Delar av problemet ligger enligt GRAIN i ordet skydd, vars betydelse i immaterialrättsliga sammanhang skiljer sig från den normala användningen av ordet. Immaterialrättsligt skydd innebär en privat, exklusiv ekonomisk rätt att hindra andra från att använda eller reproducera en viss kunskap eller produkt. Ett immaterialrättsligt skydd bryter endast ut de bitar som kan kommersialiseras och skyddar dessa, vilket inverkar negativt på kulturen. Skydd av traditionell kunskap bör innebära ett skydd av hela det sociala, ekonomiska, kulturella och andliga sammanhang i vilket den traditionella kunskapen finns, så att den kan fortsätta att produceras och reproduceras.

Att de finns olika syn på termerna skydd och skydd i dessa sammanhang avspeglar världsordningen i övrigt. Sammanbrottet i diskussionerna mellan fattiga och rika länder vid det senaste WTO-mötet i Cancun visar att världens länder står mycket långt ifrån varandra i ett antal frågor. Frågan om skydd av traditionell kunskap om biologisk mångfald är en av de frågor som sannolikt kommer att vara med på dagordningen i internationella förhandlingar under en lång tid framöver. Det finns all anledning för oss i Sverige att fortsättningsvis följa och medverka i de kommande samtalen.

SwedBio stöder u-länderna

SwedBio vid CBM lämnar stöd till och samarbetar även med andra organisationer och program som arbetar med skydd och främjande av traditionell kunskap i u-länder. Ett av dessa program är ’Community Biodiversity Development and Conservation (CBDC) Programme, som är ett internationellt samarbete mellan 14 olika organisationer i Kanada, Colombia, Peru, Chile, Brasilien, Norge, Holland, Burkina Faso, Sierra Leone, Mali, Zimbabwe, Thailand, Vietnam och Filippinerna. CBDCprogrammet arbetade från början huvudsakligen med s.k. ’deltagande förädling’ av grödor, men har i allt större utsträckning kommit att inse vikten av att även inkludera den traditionella kunskapen om hållbart nyttjande av biologisk mångfald som finns i de lokalsamhällen man samarbetar med. Ett exempel på CBDCprgrammets arbete inom det här området är utvecklingen av en ’Dialog mellan Kunskapssystem’ (på spanska ’Dialogo de Saberes’), som bas för att öka förståelsen mellan vetenskapligt baserad kunskap och lokalt baserad, traditionell kunskap.

SwedBio

Swedish International Biodiversity Programme är ett SIDA-finansierat program vid CBM, som arbetar med frågor rörande biologisk mångfald och bistånd (se Biodiverse 2003, nr 2, s. 16–17).