Vem har rätt att dra nytta av kulturarvet i form av folklig kunskap och olika kulturyttringar? Exempelvis dalahästen eller olika hällristningar kan ha ett betydande varumärkesvärde. Kan de och behöver de skyddas?
Foto: Håkan Tunón
TEMA: TRADITIONELL KUNSKAPDiskussionerna i samband med mångfaldskonventionen har lett till att man har bett the World Intellectual Property Organization (WIPO) att utreda frågan om krav på att i patentansökningar ange geografiskt ursprung för använt biologiskt material och traditionell kunskap. Därför inrättades WIPO:s mellanstatliga kommitté för intellektuell äganderätt och genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore.

WIPO är FN:s immaterialrättsorgan och den inrättade kommittén har därför en nyckelroll i det internationella arbetet med frågor om immateriella rättigheter, särskilt patent, i samband med bevarande och utnyttjande av genetiska resurser och traditionell kunskap samt utvecklingen av nya skyddsformer för traditionell kunskap och folklore. Liknande arbete med dessa frågor pågår också inom CBD (Konventionen om biologisk mångfald), FAO (Food and Agricultural Organization) och WTO (World Trade Organization).

Rätten till avkastningen

WIPO-kommittén behandlar de immaterialrättsliga aspekterna när det gäller bl.a. frågor om tillträde till genetiska resurser och fördelning av avkastning från användningen av sådana resurser. Arbetet i kommittén har bland annat resulterat i en allmänt tillgänglig databas för avtalspraxis och villkor om tillträde till genetiska resurser och fördelning av avkastningen från sådana resurser. Databasen har upprättats av WIPO-sekretariatet i samarbete med CBD-sekretariatet. Ett syfte med databasen är att den skall vara ett hjälpmedel för dem som tillhandahåller genetiska resurser. Den kommer också kunna användas för det fortsatta arbetet med att ta fram rekommendationer och förebilder för immaterialrättsliga villkor i avtal om tillträde till och fördelning av avkastning från genetiska resurser.

Ursprunget till patentet

I Sverige har föreslagits att den som ansöker om patent på en uppfinning som avser eller använder biologiskt material skall vara skyldig att i ansökan ange det geografiska ursprunget för materialet (se Departementspromemorian Ds 2001:49; frågan kommer att behandlas i en proposition som är planerad att lämnas till riksdagen under hösten). Inom ramen för WIPO-kommittén har en studie om bland annat sådana ursprungsangivelser i patentansökningar just genomförts. Studien har genomförts på begäran av den senaste partskonferensen under CBD och kommer att överlämnas till nästa partskonferens (som äger rum i Kuala Lumpur i februari 2004).

WIPO-kommittén har också vidtagit en rad åtgärder för att förhindra att man får patent på redan kända uppfinningar som bygger på traditionell kunskap och således redan är kända. Åtgärderna går exempelvis ut på att utvidga databaserna som patentmyndigheterna använder för att kontrollera att en uppfinning verkligen är ny.

Skydda traditionell kunskap och folklore

I kommittén pågår också ett omfattande arbete om skydd för traditionell kunskap och folklore. Arbetet har inneburit en grundlig kartläggning av de skiftande syftena med sådant skydd och olika möjligheter att utforma skyddet. Nästa steg bör kunna bli att väga för- och nackdelar med olika alternativ med sikte på att så småningom enas om rekommendationer för lämpliga skyddsformer.

Kommittén inrättades 2001 och har hittills haft fem möten. Hur arbetet kommer att fortsätta har i skrivande stund inte slagits fast (det fortsatta mandatet för kommittén beslutas av WIPO:s generalförsamling i slutet av september 2003). Det är emellertid viktigt att kommitténs arbete fortsätter med sikte på att – koordinerat med arbete i andra fora – nå ändamålsenliga och effektiva åtgärder på internationell nivå när det gäller exempelvis frågor rörande ursprungsangivelser i patentansökningar och lämpliga skyddsformer för traditionell kunskap och folklore.

Om du vill veta mer om arbetet, så finns alla dokument på WIPO:s hemsida (www.wipo.int/globalissues). Inför femte mötet i kommittén gjordes en sammanfattning av det hittills genomförda arbetet (se dokument WIPO/GRTKF/IC/5/12) och en särskild sammanfattning när det gäller skyddsformer för traditionell kunskap (se dokument WIPO/GRTKF/ IC/5/8).