TEMA: ODLINGSLANDSKAP

Tre nya böcker från ArtDatabanken har publicerats i slutet av april. De kan beställas hos SLU Publikationstjänst, Box 7075, 750 07  Uppsala. Fax: 018 – 67 28 54. E-post: Sune. Jingström@cf.slu.se. Priserna är inklusive moms och porto tillkommer.

Rödlistade svampar i Sverige – Artfakta, redaktör Karl-Henrik Larsson, 200 kronor, redovisar faktablad för alla de rödlistade storsvamparna. Här ges färska uppgifter om utbredning, ekologi, hotsituation och förslag till åtgärder som gynnar arterna. I boken  finns också ett femtiotal färgbilder, varav flera på arter som sällan eller aldrig har visats på bild tidigare.

Bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige förutsätter kännedom om vilka växter och djur som finns här. I boken Preliminär  checklista över makroalger i Sverige, redaktörer Anna Tolstoy och Torbjörn Widén,100 kronor, presenteras en sammanställning över  makroalger funna i Sverige. Checklistan är den första sedan 1937 och den hittills mest kompletta. Den omfattar 1 100 taxa som förekommer i sött, bräckt och salt vatten. De grupper som tas upp är cyanobakterier, rödalger, brunalger och grönalger jämte några  mindre alggrupper. Gängse synonymer och svenska algnamn finns förtecknade. I ett särskilt avsnitt ges ytterligare information om de marina algernas utbredning. ArtDatabanken rapporterar är en nystartad rapportserie. Först ut är De trädbärande impedimentens betydelse för rödlistade arter (Björn Cederberg m.fl., 80 kronor). Den utgör resultatet av ett utredningsuppdrag från  Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Generellt sett råder det stora skillnader mellan skog på produktiv mark och impediment vad gäller artinnehåll och andra biologiska  värden. Endast ett mindre antal av de rödlistade skogsarterna (ca 2%) har sin huvudsakliga hemvist i impediment. För dessa arter är impedimenten av avgörande betydelse för överlevnaden. Impedimenten har också en viss betydelse för överlevnaden av ytterligare  ca 5% av de rödlistade skogsarterna.