Professor Cox har bl.a. verkat för att vilda växters och djurs farmakologiska egenskaper har börjat studeras. Idegran, Taxus, innehåller taxol, som kan användas mot vissa kancerformer.
Foto: Börge Pettersson
TEMA: ODLINGSLANDSKAP

Professor Paul Alan Cox, USA, blir förste innehavare av en helt ny gästprofessur i miljövetenskap. Tjänsten har titeln ”Konung Carl  XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap” och finansieras gemensamt av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och  forskning, STINT, och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA.

Gästprofessuren är gemensam för SLU och Uppsala universitet under ett år och är placerad vid Centrum för biologisk mångfald, CBM,  i  Ultuna. Cox tillträder i januari 1998 och kommer att arbeta med att skapa ett större svenskt etnobiologiskt verk. Projektet utförs gemensamt med Naturhistoriska riksmuseet, Skansen, Naturhistoriska museernas samarbetsorganisation och Nordiska  förbundet för kulturlandskap.

Cox ska även initiera ny forskning om svensk etnobiologi. Sverige saknar idag en vetenskaplig sammanställning av etnobiologisk kunskap om fauna och flora. Därför förväntas den nya gästprofessuren bli en viktig stimulans för svensk forskning på dessa områden.

Paul Cox disputerade vid Harvarduniversitetet 1983. Han har ägnat sin forskarbana åt studier av växters reproduktionsekologi samt etnobotanik.

Han har verkat i en rad olika länder, framför allt tropiska, och medverkat till att traditionell kunskap om vilda växters och djurs farmakologiska användbarhet har kommit att studeras vetenskapligt. Cox har bidragit till att man på många håll fått en större förståelse för bevarandet av olika vilda naturtyper och arter, liksom traditionella lantraser.