Foto: Olle Nordell
TEMA: ODLINGSLANDSKAP

I den Västskånska slättbygden ligger ett stort antal monumentala gravhögar från äldre bronsålder, även kallade ättehögar. Dessa har som regel aldrig varit uppodlade och utgör idag en av få kvarvarande tillflyktsorter för floran och faunan där de ligger utspridda likt öar i ett hav av åkermark. De har därmed en avgörande betydelse för bevarandet av traktens biologiska mångfald.

Flera lokala rariteter

Kärlväxtfloran på 68 ättehögar i Landskronatrakten har inventerats i två omgångar, dels under 1950- och 1960-talen, dels 1995 med hjälp av Världsnaturfonden. Vid båda inventeringarna befanns ättehögarna hysa en artrik ängs- och hagmarksflora med flera lokala rariteter; 1995 sågs bl.a. dvärgserradella, sandnejlika och strimklöver.

Flera oroväckande förändringar har dock ägt rum sedan 1950- och 1960-talen. Högarnas genomsnittliga artantal har minskat från ca 54 till ca 47 och även artsammansättningen har förändrats.

Kvävenedfall påverkar

Florans indikatorvärde för kväve, ett mått på andelen kvävegynnade arter, har ökat med ca 10%. Förändringarna beror sannolikt till största delen på övergödning och igenväxning.

Övergödningen orsakas av det höga kvävenedfallet i regionen samt, i många fall, av vindavdrift vid gödsling av omgivande åkermark, som oftast går ända intill högarnas kanter.

Flertalet av de inventerade ättehögarna har t.o.m. 1996 röjts årligen med hjälp av beredskapslag. Skötselmetoden har dock inte varit optimal för floran, som sargas av röjsågens plastsnöre. Önskvärt vore istället att söka efterlikna hävdtraditionen, att använda skärande eller klippande redskap vid slåtter samt att anlägga en odlingsfri skyddszon på 5–10 meter runt högen.

Igenväxning minskar artantal

På högar som inte har röjts har igenväxningen medfört drastiskt minskat artantal. Fr.o.m. 1997 verkar igenväxningen bli ett akut problem på flertalet ättehögar då den hittillsvarande organisationen för skötseln upphör.

Om inte skötselproblemen löses kommer den artrika, hävdberoende floran på slättbygdens ättehögar snabbt att försvinna. Detta blir i så fall ett svårt slag för den redan hårt skattade biologiska mångfalden i Västskåne! En utförlig rapport kan beställas från Miljöförvaltningen, 261 80 Landskrona.