TEMA: ODLINGSLANDSKAP

CBM har bl.a. till uppgift att initiera och samordna externa projekt relaterade till biodiversitet. För 1997 utlyses tre bidrag från CBM till doktorandtjänster. Beloppen på 100 000 kronor vardera är avsedda att täcka en halv tjänst samt del av sociala avgifter och administrativa kostnader.

Utlysta medel syftar till att etablera en aktiv samverkansform mellan CBM och landets forskningsinstitutioner. Medlen är tillgängliga för svenska universitet och högskolor och söks av handledare/forskningsledare. Sökande är formellt ansvarig för tilldelat anslag gentemot CBM. Detta rekvireras och förvaltas av respektive institution.

Dessa medel söks årsvis och tilldelas under maximalt fyra år. Bidrag kan endast erhållas för nystartade/ planerade projekt. Sökande förbinder sig i ansökan att garantera halva finansieringen av forskarutbildningen med andra medel, fr.o.m. den tidpunkt beviljat anslag rekvireras. Sökande ansvarar för projektets driftskostnader och står som huvudhandledare. För att befästa ett aktivt samarbete bör biträdande handledare vara knuten till CBM. Även doktoranden förväntas, genom projektet, representera CBM i vissa vetenskapliga och officiella samanhang.

Projektbeskrivningen utgör den viktigaste grunden vid bedömning av ansökningar. Särskild vikt läggs vid stringent problemställning och uppläggning, samt att ämnet faller väl inom något av de temaområden som CBM prioriterar. Dessa teman är; landskapsekologi, produktionsmetodernas påverkan på biologisk mångfald inom de areella näringarna, samt styrmedel av relevans för biologisk mångfald. CBM eftersträvar en ämnesmässig bredd bland de projekt som beviljas anslag.

Ansökan görs i brevform och skall vara CBM tillhanda senast den 1 september 1997. Till ansökan bifogas projektbeskrivning, finansieringsplan samt sökandes curriculum vitae.