TEMA: ODLINGSLANDSKAPVid CBM:s första vetenskapliga konferens bildades ett nätverk för biodiversitetsforskare från de nordiska och baltiska länderna och från Ryssland.

– Forskningen är alltid internationell och vi måste samarbeta över gränserna! inledde SLU:s rektor Thomas Rosswall konferensen ”Biodiversity and Conservation Biology”.

Till denna CBM:s första konferens i Uppsala hade ett hundratal svenska deltagare och ca tjugofem forskare från Norge, Danmark, Finland, Ryssland, Estland och Lettland samlats.

Scott Armbruster från Trondheim och Anders Öckerman från Umeå var inbjudna gästtalare. Scott talade bl.a. om hur växter skyddar sig kemiskt mot växtätare och erbjuder pollinatörer belöningar.

Olika synsätt

Anders anlade en mer filosofisk ton och berörde hur människor förhåller sig till bevarandet av biologisk mångfald.

– Reduktionisten ser kunskapen om naturen som en möjlighet att utvinna nyttigheter för människan. I den komplexa synen på biodiversitet anses människan ha något att lära av naturens mångfald.

I övrigt deltog ett tjugotal forskare med egna föredrag. Speciellt kan överblickarna över biodiversitetsarbetet i Estland, Ryssland och Lettland nämnas.

I dessa länder har man olika hot mot den biologiska mångfalden. I Ryssland har man exempelvis en svag lagstiftning på området. Trycket från hamnbyggen, turism och illegal jakt är högt.

Forskarnätverk

Ett förslag från CBM om att bilda ett nätverk mellan biodiversitetsforskare i Norden, Ryssland och de baltiska länderna antogs efter viss diskussion.

Bl.a påpekades att det redan fanns liknande nätverk och att man borde identifiera dessa först, så att de inte överlappar varandra.

– Vi måste vara ödmjuka och inte tvinga någon in ett samarbete som kanske inte behövs, ansåg Per Angelstam, SLU. Allt måste vara frivilligt.

En finländsk delegat stödde förslaget:

– Det är mycket viktigt med samarbete inom forskarkretsar. Våra institutioner är så små att vi behöver ett nätverk.

En preliminär grupp tillsattes. Den ska börja med att lokalisera existerande nätverk och hitta på ett namn. CBM kommer att stå för de administrativa kostnaderna och Dan-mark bjuder in till ett första möte redan i höst.