TEMA: ODLINGSLANDSKAP

Betesmarker är en bra miljö för groddjur. Där är födotillgången i form av insekter god och där finns dessutom ofta lämpliga, solexponerade lekvatten. De flesta groddjur kräver också permanenta vatten som är fisk- och kräftfria.

En varierad vegetation runt dammen med bar jord, kortbetat gräs, högörter, buskar och träd ger dels vindskyddade solplatser och skydd mot uttorkning och predatorer, dels födosöksplatser. Lättgrävda jordar ger möjlighet till skydd för lökgroda och stinkpadda.

Torkkänsligare arter lever i kärr för att undvika sommartorka. Trots att olika amfibier har olika miljökrav leker ofta flera arter i samma småvatten och nyttjar olika mikromiljöer på land.

Det tydligaste hotet mot våra groddjur är igenfyllning, utdikning och annan förstörelse av småvatten. Utplantering av fisk i tidigare fiskfria vatten omöjliggör reproduktion för flera arter. Igenplantering och igenväxning av betes- och åkermark leder ofta till att både lekvatten och landmiljö blir olämpliga.