TEMA: SKOG

Skogsbruket har på kort tid och i stor skala infört nya skötselmetoder för att bevara den biologiska mångfalden. Nu är det dags att kritiskt utvärdera hur effektiva de olika metoderna är. Leder de verkligen till att de hotade organismerna överlever?

Stig Larsson och Kjell Danell vid SLU driver sedan 2001 projektet ”Effektiv naturvård i den brukade skogen”. Målet är att hitta maximal naturvårdsnytta till minsta möjliga kostnad. Projektet inriktar sig på den döda veden och de hotade insektsarter som är beroende av denna ved och är begränsat till barrskogsbältet norr om Dalälven. För att kunna studera arternas långsiktiga utveckling simulerar forskarna olika scenarier med hjälp av matematiska modeller.

I en annan del av projektet snabbtillverkas död ved av olika kvaliteter för att sedan läggas ut på olika platser i skogslandskapet. Där kan forskarna sedan studera olika insektsarter och deras biologi samt kopplingen till förekomsten av lämplig död ved.

Det långsiktiga målet för projektet är att ge skogsbruket mer precisa verktyg för mångfaldsskötsel.

Källa

Forskning pågår från SLU