TEMA: SKOG

Ett antal rapporter som presenterats i början av 2002 av Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och CBM konstaterar samma sak: naturvårdsarbetet i skogen fungerar inte riktigt bra. Det har förvisso varit en positiv utveckling i början på 1990-talet, men denna har mattats av och det nuvarande arbetet räcker inte för att nå målen. Ett stort antal arter missgynnas och riskerar att försvinna inom kort. Hur får vi en effektivare naturvård?

Skog i naturvårdskedjan

CBMs uppgift är att bedriva och initiera forskning som är relevant för naturvårdsarbetet i skogen. Just nu gör vi detta i första hand genom vårt forskningsprogram Naturvårdskedjan. Forskningen handlar inte bara om skog utan också om jordbruksmark, våtmark, strandängar mm. Än så länge är ett forskningsprojekt om skog påbörjat. Det handlar om biotopkvaliteter i röjnings- och gallringsskogar. Under våren kommer ett antal nya forskningsprojekt att startas, men vad de ska handla om är ännu inte klart. Resultaten från forskningsprojekten i Naturvårdskedjan kommer framförallt att föras ut på årliga konferenser som i första hand riktar sig till myndigheter och forskare.

Publikationer och seminarier

Förutom forskningsprojekten i Naturvårdskedjan kommer CBM att göra litteratursammanställningar där olika aktuella problem inom skogsbrukets naturvårdsarbete belyses. Den första rapporten ”Populationsförändringar hos skogslevande arter i relation till landskapets utveckling” har nyligen presenterats (kan beställas av SLU Publikationstjänst, tel. 018-67 10 00, eller genom att skicka e-post: publikationstjanst@slu.se.)

Problem med nyckelbiotoper

Nästa arbete kommer att handla om problemen kring skydd och skötsel av nyckelbiotoper. Nyckelbiotopsbegreppet har fått en mycket viktig betydelse inom det skogliga naturvårdsarbetet. Det finns dock många problem: nyckelbiotoper avverkas, av flera orsaker registreras inte alla nyckelbiotoper, det brister både i skydd och i skötsel, fördelningen av nyckelbiotoper är ojämn mellan markägare mm. Vi kommer att visa avskräckande exempel på hur det inte borde fungera och diskutera olika idéer till lösningar. Publikationen kommer att följas av ett diskussionsseminarium.