TEMA: SKOG

För att gynna den biologiska mångfalden ska mängden död ved ökas i skogen. Inom skogsbruket finns det en oro för att det ska leda till större skador av granbarkborre. Denna skadeinsekt lägger nämligen sina ägg i färsk, död ved av gran. Forskare vid SLU och SkogForsk har studerat vilken typ av död ved granbarkborren helst angriper.

-Högstubbar koloniseras inte av granbarkborrar i någon stor utsträckning, speciellt inte om de lämnas vid höstavverkning. Vindfällen av gran är däremot mycket mer attraktiva, säger Martin Schroeder vid SLU. Detta innebär att skogsägare som sparar död ved i form av högstubbar av gran inte riskerar följdangrepp av granbarkborre på levande träd. Högstubbarna används av åtskilliga rödlistade arter, men det finns arter som inte klarar sig med enbart högstubbar. Därför bör man även spara annan sorts död ved, både av gran och av andra trädslag.

Källa

Notiser från SLU