TEMA: SKOG

Hur påverkar kvävetillförsel den biologiska mångfalden i skogen? Det undersöks inom forskningsprogrammet Kväve 2002 som samordnas av Skog-Forsk. Slutrapporten kommer i mitten av juni.

Bakgrunden till projektet är att FSC-certifierade markägare som kvävegödslar på sina marker måste redovisa eventuella miljöeffekter av detta. Det ska göras senast vid utgången av år 2002.

I programmet Kväve 2002 ingår dels studier av kvävetillförselns inverkan på markens produktionsförmåga, dels ett antal projekt om effekten på biologisk mångfald.

Flera projekt studerar hyggen upptagna i kvävegödslade skogar. Hur påverkas markvegetationen i påföljande skogsgeneration och hur påverkas skalbaggar och vedsvampar knutna till högstubbar på dessa områden? Effekten på mossor och lavar på stenblock, tallstammar och lågor studeras också, bl.a. vad gäller garnlav Alectoria sarmentosa, som är en hänglav. Två litteraturstudier behandar dels påverkan på blomning och frösättning hos växter, dels effekten på högre fauna.

Resultaten från projekten sammanställs för närvarande av Skog-Forsk. Slutrapporten ska redovisas 14 juni 2002. Förutom en syntes av projekten ska också rekommendationer ges rörande hur/om kvävegödsling ska bedrivas i ett framtida, FSCcertifierat skogsbruk.