TEMA: NÄRNATUR

Fredrik Widemo vid CBM har på forskningsrådet Formas uppdrag precis färdigställt en rapport om svensk forskning på biologisk mångfald relaterat till kunskapsbehoven inom miljömålsarbetet. Genom att studera de ansökningar om forskningsanslag som kommit in till Formas och Vetenskapsrådet sedan 1992, har utredningen tagit reda på vad pengarna har gått till.

– Huvuddelen av anslagen har beviljats forskning på art-populationsnivå och artinteraktioner. Väldigt lite har gått till forskning på gennivå och övergripande samhällsaspekter på biologisk mångfald, säger Fredrik Widemo.

– Men detta stämmer väl överens med den forskning som efterfrågas på myndigheter, fortsätter han.

Utredningen konstaterar att regeringens satsning på forskning har givit mycket positiva resultat, men identifierar också två stora behov: mer pengar måste gå till uppdragsforskning och miljömålsarbetet måste ges en bra och kritisk utvärdering.

– Idag handlar det delvis om tur ifall forskningen är relevant för naturvårdsmyndigheterna. Kan man dessutom utvärdera arbetet med vetenskapliga metoder, slår man två flugor i en smäll, säger Fredrik.