TEMA: NÄRNATURCBM arbetar genom SwedBio med att utveckla närnaturen i tredje världen.
Kenya

Att dra nytta av närnaturen. Medlemmar i African Biodiversity Network studerar en lokal grönsaksodling i en av Kapstadens kåkstäder. Foto: Marie Byström

Swedish International Biodiversity Programme (SwedBio) vid CBM verkar för att svenskt bistånd ska genomsyras av förståelse för den biologiska mångfaldens betydelse för fattiga människor. I vårt samarbetsprogram, där vi stödjer regionala och internationella organisationer i u-länder, ingår flera projekt som på olika sätt arbetar för att stärka lokalbefolkningars hållbara nyttjande av sin närnatur. Inom ramen för det SwedBiostödda African Biodiversity Network, där organisationer och enskilda från ett tiotal afrikanska länder ingår, finns en rad exempel på innovativt arbete med närnatur i ett tätortsnära perspektiv.

Ett exempel är projektet ”Urban Ecology” i Nairobi i Kenya, där man inom ramen för FN:s nya Årtionde för Utbildning för Hållbar Utveckling påbörjat praktiskt miljöarbete i skolor i Nairobi. Projektet arbetar för att skapa en helhetssyn på närnaturens betydelse i ett urbant perspektiv och riktar sig till både lärare och elever. En av aktiviteterna i Urban Ecology-projektet består i att planera och genomföra plantering av inhemska träd på skolgårdar som tidigare varit sterila miljöer, samt att tillsammans med eleverna utforska närmiljöns betydelse för människors hälsa i ett ekosystemperspektiv. Ett annat exempel är arbetet i Kapstadens kåkstäder med miljöundervisning, lokalt miljöskydd, lokal stadsbaserad odling och sopsortering. I det arbetet ingår ett antal lokala organisationer med kopplingar till African Biodiversity Network.