Foto: Åse Andreasson
TEMA: NÄRNATURUtemiljön kan många gånger vara det bästa klassrummet. Forskning har visat att möjligheten att ta vara på kunskap genom att uppleva den är klart överlägsen.

Ibland kan det vara svårt att hinna ut med de små barnen till trevliga utemiljöer. De tar sig inte fram så fort och man hinner därför inte så långt på en lektionstimme. Då gäller det att fundera över hur man kan göra det lättare att komma ut i naturen med barnen. Genom att utveckla grönstrukturerna i förskolornas direkta närområde kan en spännande naturlik miljö skapas, där upplevelser ökar barnens förståelse för naturen samtidigt som den biologiska mångfalden i kommunens tätortsmiljö gynnas.

Naturbaser

I Lomma kommun, som ligger i den hårt exploaterade delen av sydvästra Skåne, har man påbörjat ett projekt med att skapa så kallade naturbaser i tätorten. Projektet startade i samarbete mellan fyra förskolor inom enhet Ängstorp i den sydöstra delen av Lomma tätort. I området finns det stora klippta gräsytor med förvuxna naturlika planteringar och otillgängliga taggiga buskage, ganska torftigt utformade ur ett naturvårdsperspektiv. Det finns dock stora potentialer att utveckla dessa miljöer till intressanta naturområden – genom att till exempel anlägga ängsmarker och våtmarker, skapa faunadepåer* genom att öka mängden död ved, berika fältskiktet i planteringarna och utveckla variationsrika bryn. För de små barnen som besöker naturbaserna kan dessa områden bli fantastiskt spännande miljöer som väcker intresse för djur och natur.

2004 fick kommunen bidrag från naturvårdsinvesteringsprogrammet (NIP) för att utveckla området. Projektet är i full gång och till en början skapas två naturbaser i förskolornas närområde. Den ena vid ett dagvattenmagasin som förvandlas till en spännande våtmark. Genom samarbete med kommunens tekniska förvaltning har man kommit överens om skötseln i framtiden så att en försiktig rensning gör att de biologiska värdena värnas, samtidigt som funktionen som fördröjningsmagasin upprätthålls. Vid dammens strand byggs en håvningsbrygga som gör att det blir enklare för barnen att komma nära vattenytan. En torräng skapas och fågelholkar kommer att byggas av skolelever och placeras ut i området. Man bygger en ”mullekoja” med hjälp av intresserade föräldrar och en låda placeras ut där pedagogiskt material såsom artnycklar, håvar, insektsburkar och baljor förvaras. Alla pedagoger på de fyra förskolorna erbjuds en dags utbildning i naturpedagogik.

Naturkänsla

Det är det lilla i det stora som blir det viktiga för de små barnen. Att anlägga stigar genom de nu 15-åriga naturlika planteringarna räcker för att barnen ska få uppleva känslan av att röra sig i en skog. Att gå genom vassen längs kanten på våtmarken känns som att gå i en tunnel. Tänk att det kan finnas så höga grässtrån! Inne bland vassen finns en platt sten. Där kan man sitta och fundera på hur det är att vara ett småkryp i en äng… När man kommer ut från grässtigen når man en öppen äng. Vad finns det för grässtrån och småkryp där månntro? Tre viktiga ledord gäller för arbetet kring naturbaserna: upptäckarglädje, förtrogenhet och naturkänsla.