TEMA: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR

Biologisk mångfald är mer än bara rödlistade djur och växter ute i den vilda naturen. Vårt levande kulturarv i form av lantraser och lantsorter är också en viktig del. De utgör en genetisk resurs för framtiden. Inom CBM:s internationella magister-program har Ulrika Tjälldén undersökt hur man kan bevara den nordsvenska hästen genom bl.a. aktivt användande. Fler människor blir intresserade av att ha nordsvenskar om man kan sprida intresset för hästkörning. Då skapas ett större genetiskt underlag, vilket på sikt kan trygga rasens fortlevnad.

Ulrika Tjälldén: 2003. ”Breeding of the North Swedish Horse: past, present, and future”, CBM:s skriftserie 9, CBM, Uppsala. 79 sidor. Pris: 70 exkl. moms.