TEMA: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGARUnder hösten 2002 inrättades ett svenskt program med inriktning på biologisk mångfald för utveckling och fattigdomsbekämpning i tredje världen (SwedBio). Nu börjar verksamheten komma igång på allvar.

Biologisk mångfald är också ett av de fem nyckelområden som FN:s generalsekreterare Kofi Annan vid the World Summit on Sustainable Development i Johannesburg 2002 pekade ut som särskilt viktiga i arbetet för en hållbar utveckling. Det är faktiskt en förutsättning för en hållbar utveckling i ett globalt perspektiv och därmed otroligt viktigt även för svenskt biståndsarbete. Frågor med koppling till biologisk mångfald är också gränsöverskridande och berör ämnen som fattigdom, livsmedelssäkerhet, hälsa, mänskliga rättigheter och handel. Dessa aspekter förtjänar större uppmärksamhet. Därför har Sida och CBM (se även Biodiverse nr 3/2002) inrättat ett gemensamt internationellt program för biologisk mångfald – the Swedish International Biodiversity Programme (SwedBio).

SwedBio och CBM

SwedBio är en fristående underavdelning till CBM och är placerad i Uppsala. Enhetens arbete kommer bland annat att omfatta:

  1. Rådgivning och stöd till Sida för att integrera frågor kopplade till biologisk mångfald i utvecklingssamarbeten (i allt från övergripande landstrategier till hantering av konkreta projekt). Något som också möjliggör en intern kompetensutveckling inom Sida, vilket kan leda till förbättrade rutiner för bedömning av vilka effekter som olika Sidafinansierade projekt (t.ex. jordbruksprojekt, vägprogram och hälsostöd) får på den biologiska mångfalden. På Sida görs dessa bedömningar oftast inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Under 2003 kommer SwedBio därför att göra en studie av hur biologisk mångfald hanterats inom olika MKB:er och att sammanställa internationella erfarenhet på lyckade exempel. Syftet med studien är att därigenom kunna ge rekommendationer till Sida om hur MKB-arbetet kan bli bättre.
  2. Samarbete med och finansiellt stöd till olika organisationer i utvecklingsländer. Detta kan gälla projekt för att stärka lokalbefolkningarnas rätt till hållbar användning av den biologiska mångfalden och kan exempelvis innefatta långsiktig kapacitetsutveckling av länders institutioner (inklusive enskilda organisationer). Det kan också gälla stöd för regeringsdelegater och representanter för enskilda organisationer (inklusive ursprungsbefolkningars organisationer) att delta i internationella förhandlingar och möten (t.ex. regionala förmöten och seminarier runt Konventionen om biologisk mångfald). SwedBio kommer totalt att hantera ungefär 50 miljoner kronor under perioden 2003–2005. Några exempel på aktuella stöd under 2003 har sammanfattats i faktarutan nedan.
  3. Erfarenhetsutbyte och kontakt med svenska nätverk av personer inom myndigheter, universitet och enskilda organisationer, med såväl biologisk, som t.ex. juridisk och socioekonomisk kompetens. SwedBio:s arbete har just börjat men CBM:s och Sida:s intentioner är att det ska få stor påverkan på långsiktiga hållbarheten av svenskt bistånd.
Organisationer som får stöd via SwedBio under 2003

Community Biodiversity Developmentand Conservation(CBDC) är ett globalt nätverk avregionala och nationella organisationersom syftar till att öka utbytet mellan böndernas egentraditionella växtförädling och mer formell växtförädling vidforskningsinstitut. Nätverket består av såväl lokala grupper och enskilda organisationer, som forskningsinstitut. Genom CBDC stöds ett antal konkreta småprojekt i samarbete med bönder världen över. Samtidigt läggs stor vikt vid dokumentation och informationsspridning.

Third World Network (TWN) är en internationell miljöorganisation med bas i tredje världen (Malaysia). SwedBio stöder deras arbete genom att bistå uländerna att genomföra biosäkerhetsprotokollet – dvs information, utbildning och lobbyverksamhet rörande riskerna med genetiskt modifierade organismer.

En konferens om vikten att koppla ihop lokala, nationella och globala perspektiv och överbrygga skillnader mellan olika kunskapssystem (”Bridging Scales and Epistemologies”), som genomförs av det globala programmet Millenium Ecosystem Assessment. SwedBio kommer att stödja deltagandet av forskare från tredje världen.

En konferens om skogens betydelse för lokal utveckling och fattigdomsbekämpning (”Rural Livelihoods, Forests and Biodiversity”). SwedBio kommer att stödja deltagande forskare från tredje världen.

Genetic Resources Action International (GRAIN) är en internationell organisation som aktivt bedriver informationskampanjer och lobbyverksamhet om genpolitiska frågor, t.ex. handel och biologisk mångfald, samt tillämpandet av olika internationella överenskommelser via WTO (World Trade Organisation) och WIPO (World Intellectual Property Organisation). GRAIN har också belyst olika konsekvenser av det s.k. ”Gyllene riset” (ris som modifierats genetiskt så att det innehåller karoten, ett försteg till A-vitamin).