Större vattensalamander är en fridlyst och rödlistad art som på senare år har ställt till lite bekymmer för verksamhetsutövare i samband med olika projekt.
Foto: Börge Pettersson
TEMA: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGARTriturus cristatus är en rödlistad art med extra lagskydd.

Större vattenödla (Missgynnad, NT), som den också ofta kallas, är nämligen upptagen på europeiska ”artdirektivet”. Vi har därför ett extra ansvar att skydda livskraftiga populationer av arten t.ex. inom Natura 2000 områden. Arten finns i ett tusental småvatten i södra Sverige och runt Sundsvall.

Som vuxen blir den ca 11 cm och har en varmt gulorange buk med svarta fläckar. I övrigt är den oftast svart. I lekdräkt har hanen även en karakteristisk flikig rygg respektive svanskam. Nu i juni är annars leken oftast över. Den sker främst i april-maj i lite större permanenta vattensamlingar. Dessa bör inte vara för sura eller innehålla fisk. På sensommaren går föräldrarna upp på land och lever där under stenar och i murkna stubbar. Därför räcker det inte med att naturvårdsåtgärder inriktar sig på dammarna utan måste även inkludera omgivande mark. Årsungarna kliver inte upp på land förrän i sept-nov.