Foto: Urban Emanuelsson
TEMA: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR

Sveriges riksdag har antagit 15 miljökvalitetsmål, vilket väcker en del frågor. Hur ska styrmedel och skötselåtgärder utformas så att målen nås, och hur utvärderar man måluppfyllelsen? Vilka processer och aktörer är involverade? Hur vet vi att vi är på rätt väg? Vilken typ av indikatorer och miljöövervakning behövs? För att besvara dessa frågor krävs ett kedjetänkande inom naturvården, där viktiga naturvårdsaktiviteter kopplas samman till en helhet. Naturvårdsproblem har både socioekonomiska och biologiska dimensioner, och forskningsprogrammet Naturvårdskedjan arbetar för att belysa naturvårdsfrågorna ur både natur- och samhällsvetenskapliga aspekter.

Årets upplaga av CBM:s Mångfaldskonferens arrangeras i samarbete med Naturvårdskedjan, och utgör även Naturvårdskedjans första avnämarkonferens. Konferensens tema Från miljömål till handling i naturvården knyter an till fyra grundläggande naturvårdsaktiviteter: formulering av relevanta miljömål, utvecklingen av effektiva styrmedel som kan vägleda och driva på implementeringen av uppsatta mål, utveckling av kostnadseffektiva skötselåtgärder, samt utvärdering av naturvårdsinsatser.

I första hand fokuserar konferensen på tre av de 15 miljömålen: Ett rikt jordbrukslandskap, Levande skogar och Myllrande  våtmarker. Både nationella övergripande mål, delmål och regionalt utvecklade mål kommer att belysas.

CBM:s mångfaldskonferens vill samla forskare och naturvårdare på myndigheter, organisationer och företag för att skapa en gemensam plattform för vidare diskussioner kring miljömål och handling. Under konferensen första dag hålls föredrag och seminarier. Andra dagen ägnas åt exkursioner.

Konferensen anordnas av CBM i samarbete med Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Jönköpings