TEMA: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR

För naturvärdesbedömning finns det numera ett flertal olika inventeringstyper för att bedöma naturvärde för olika typer av biotoper.

För bedömning av konsekvenser är det sämre ställt. Här skulle mycket kunna göras för att göra bedömningarna enhetligare. I Boverkets skrift om MKB står det exempelvis att skalan kan sättas till ”ingen”, ”liten”, ”måttlig” eller ”stor” konsekvens. Detta är inte tillräckligt. Mycket sällan ges det i MKB:er en förklaring till vad man avser med begreppen.

I samband med en konsekvensbeskrivning åt Banverket försökte vi utveckla definitionerna av de olika konsekvensklasserna. Detta kan möjligen vara en bit på väg mot ett tydligare och mer specifikt sätt att uttrycka konsekvensklasserna.

 

Definition av konsekvensklasser

Inga konsekvenser

Obetydliga konsekvenser
Mycket liten eller marginell påverkan på naturvårdsobjekt.
Risk för liten påverkan som dock ej får vara av mätbar storlek på den biologiska mångfalden inom ett riksobjekt eller objekt med klassningen ”högsta naturvärde”.

Liten/små konsekvenser
Utsläckande av naturvårdsobjekt med lokalt värde.
Begränsat ingrepp i kommunalt skyddsvärt objekt/art eller mycket liten påverkan på objekt med högre värden.
Risk för mätbar påverkan alternativt en liten men ej mätbar påverkan på den biologiska mångfalden inom ett riksobjekt eller objekt med klassningen ”högsta naturvärde”.

Måttliga konsekvenser
Utsläckande av värde på objekt/art av kommunalt intresse.
Ingrepp i regionalt skyddsvärt objekt/art, där endast delar av objektets naturvärden utsläcks.
Liten men mätbar påverkan på huvudsakligt värden på riksobjekts eller objekt med klassningen
”högsta naturvärde”.

Stora konsekvenser
Betydande påverkan på naturvårdsobjekt av regionalt intresse med mycket höga värden
Tydlig påverkan på av värden som utgör värdegrunden för riksobjekt eller motsvarande värdekategori, exempelvis utplånande av skyddsvärd art eller biotop.

Mycket stora konsekvenser
Utsläckande av något av de värden som utgör värdegrunden för objektet påverkan på naturvärden av riksintresse eller internationellt skyddsvärda objekt (CW-listan etc.).